زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر)

سیب موز: مجله سیب موز: در حال حاضر دمای هوای یاکوتسک به 38درجه سانتی گراد زیر صفر می رسد و مردم این شهر همچنان مجبورند با چند دست لباس گرم در خیابان های مملو از برف و یخ تردد کنند تا جایی که برخی از آنها پوشیدن 2 پالتو پوست و چند جوراب را برای جلوگیری از یخ زدگی بدن لازم و ضروری می دانند. در حال حاضر این شهر حدود 20هزار نفر جمعیت دارد.

زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر)

سیب موز: زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر)

زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 2 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 3 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 4 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 5 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 6 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 7 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 8 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 9 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 10 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 11 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 12 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 13 زندگی در سردترین شهر جهان (تصاویر) 14