عکس: رأی دادن اقای مستربین!

سیب موز: مجله سیب موز: یکی از موارد جالب روز رای گیری در حسینیه ارشاد حضور فردی بود که خود را به شکل و شمایل مستربین در آورده بود که سوژه عکاسان و حتی مردم عادی قرار گرفت.

عکس: رأی دادن اقای مستربین!

سیب موز: عکس: رأی دادن اقای مستربین!