تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن

سیب موز: مجله سیب موز: مسعود نیلی هنگام رانندگی در لندن با ماشین پیکان قدیمی خود (که ظاهرش را به صورت تاکسی تهران در آورده است) در نقش راننده ای از دهه ی پنجاه شمسی ظاهر می شود.

تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن

سیب موز: تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن

تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 2 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 3 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 4 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 5 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 6 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 7 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 8 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 9 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 10 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 11 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 12 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 13 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 14 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 15 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 16 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 17 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 18 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 19 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 20 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 21 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 22 تصاویر: پیکان تاکسی داش مشتی در خیابان های لندن 23