اهل تهرانم (طنز)

اهل تهرانم (طنز)

اهل تهرانم من روزگارم عالیسور و ساطم جور استوانتی دارم کهزرت آن قمصور استخانه ام  زیر زمینسوسکهایش خوشگل موشهایش باحاللوله ها پوسیدههمه چیز اورجینالپسرانم همه خوبهمه در راس اموراین یکی اهل هنرمی نوازد وافورآن یکی پنهانی می فروش پاسور

اهل تهرانم (طنز) 2

سومی  نان خشکی استچرخ توپی  داردقبل از این  با موتورشدر ونک، کیف ربایی می کردچارمی از پاییزمی خورد آب خنک در زندانسی دی غیر مجازپخش می کرد ایشاندخترانم  دم بختنه ببخشید، همه سن بالاپرشده خانه م از رایحه ی ترشیجاتبخت آن یک شد وارفت وبعد از یک سالبا دوتا بچه به پیشم برگشتخورد با مشت و لگدکتکی کامل و مشت

اهل تهرانم (طنز) 3

شوهرش،شرّخر مشهوری بودسه زن  صیغه ای و عقدی داشت می شناسید ، اسی خرکش را؟آدم بیخود و ناجوری بودهمسرم هم دیروزاز خوشی دق کرده استطفلکی راحت شدهیکل  گنده منهم ای کاشدر همین هفته به او می پیوست مصطفی مشایخیتنظیم : بخش ادبیات تبیان طنز،مطالب طنز - tebyan.net