دانشگاه آزاد است!(طنز)

«سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت»دانشگاه آزاد است!همان جا که سخاوت اولین حرف الفبا هست!و نرخ علم آموزی به نرخ خون بابا هست!نفس ها نرم!سرها گرم!حیا خواب و در دیزی ما باز است!کبوتر….بی کبوتراز با باز است!مدیر من جوانمرد من ای فردین تر از فردینبیا پهلوی من بنشین!اتاق درس ما بس ناجوانمردانه تنگ است ..آی!«دمت گرم وسرت خوش باد!»سلامم را تو پاسخ گوی و درب بسته بخت مرا بگشای!  منم من خواهر مردم!منم من دختری مبهوت و سردرگم! منم آواره از کرمان و رشت و بهبهان و قم!

دانشگاه آزاد است!(طنز)

نه خر پولم نه خر زورم!همان معمور(!)معذورم!بیا گز کن زبانم را نترس از نیش زنبورم!  مدیرا ساقی جیبت تمام هیکلش از قرض می ترسدو تا هفتاد و هف پشتش ز اسم درس می لرزد!مدیر مالی! ای آقاسراغت آمدم تا وام بستانمکه شاید مدرک ریم دام دارام دام دام بستانم!چه می گویی چک و سفته….؟!فریبت می دهد اینها که می بینیلباس دختر دخترعموی مادر همسایه مان حاجی قلی خان است!و این سرخی دستم یادگاری از یخ حوض "زمستان" است!   «سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت»هوا دلگیر،شکم ها سیر، دل ها شیرپدرها پیر!وجمعی همچنان با قیمت فردای کشک آلود خود درگیر!صدایی گر شنیدی می رسد از دور یقیناً وز وز باد است!دانشگاه آزاد است طنز،مطالب طنز - tebyan.net