ای وای زدست روزگار قسطی(طنز)

ای وای زدست روزگار قسطی(طنز)

حتی به تظاهرات هرگاه روم

دَر می کنم از خودم شعار قسطی

طنز،مطالب طنز - tebyan.net