داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 050

سیب موز: داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 050 موضوع این داستان درباره؛کلید در بسته امید قلب شکسته باش؛ است ؛ همراه با سیب موز در بخش داستان، داستانک، و داستان های کوتاه، آموزنده، زیبا و جالب داستان | داستانک - مجله

اینترنتی سیب موز

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 050

سیب موز: داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 050

داستان و داستان های کوتاه آموزنده در سیب موز:

به گزارش سیب موز: «ارزش محبت»

پسرک با عجله از کنار او گذشت. اما چند قدم جلوتر پایش به چیزی گیر کرد و افتاد. تمام خرت و پرت هایش پخش شد. او مکثی کرد و بعد ناخودآگاه نشست و به پسرک در جمع کردن وسایلش کمک کرد.هر دو از مدرسه برمی گشتند و مسیرشان یکی بود. در راه با هم آشنا شدند و گپ زدند. فهمید که نام پسرک «بیل» است.عاشق بازی های کامپیوتری است و اخیراً بهترین دوستش با او قهر کرده است.سال ها گذشت و دوستی شان ادامه یافت. روز فارغ التحصیلی از دبیرستان، بیل به او گفت: «روزی که با هم آشنا شدیم یادت هست؟ می دانی چرا آن همه خرت و پرت همراهم بود؟ آن روز کشوی میزم را خالی کرده بودم تا مزاحم کسی نباشم. با تصمیمی که گرفته بودم دیگر قرار نبود به مدرسه برگردم.اوضاع خانه خراب بود. تنها دوستم را از دست داده بودم و احساس می کردم بدترین آدم روی زمین هستم. هیچ امیدی برایم باقی نمانده بود ... وقتی تو کتاب هایم را از روی زمین جمع کردی داشتی جانم را نجات می دادی ...می دانی ... می خواستم به خانه بروم و خودکشی کنم.»

کلید در بسته باشامید قلب شکسته باش