تصویر منتشر نشده خاوری در روز معارفه

خاوری در روز معارفه به عنوان رئیس بانک ملی!

تصویر منتشر نشده خاوری در روز معارفه