داستان غم انگیز گل فروش

داستان غم انگیز گل فروش

دربست!

زد روی ترمز. با خستگی پرسید: کجا؟

بهشت زهرا.

با خودش فکر کرد: «اگه داداش باهام راه بیاد و بازم ماشینش رو بهم بده، با دو سه شب مسافرکشی تو هفته، شهریه این ترمم جور می شه.»

پایش را روی پدال گاز فشرد. ماشین پرواز کرد. اتوبان، بی انتها به نظر می رسید. در گرگ و میش آسمان، رویایی دراز پلک هایش را سنگین تر کرد. صدای پچ پچ مسافرهای صندلی عقب، مثل لالایی نرمی در گوش هایش ریخت.

یکباره صدای برخورد جسمی سنگین، او را از خواب پراند. ناخودآگاه ترمز کرد. مثل کابوس زده ها، از ماشین بیرون پرید. وسط جاده، پسری هم قد و قواره خودش، مچاله افتاده بود و هنوز نیمی از گل های رز و مریم را در دست داشت.

داستان, داستانهای خواندنی و جالب, داستانک, داستان کوتاه, گل, سرگرمی