یک پایان خوش

یک پایان خوش

در آن صبحگاه زودهنگام، هوا ناگهان دگرگون شد. بارش برف به تازگی پایان گرفته بود. خورشید که درآمد، برف ها داشتند کم کم آب می شدند. اما چون خیابان کثیف بود برف های آب شده، رنگ گل آلودی به خود می گرفتند. باریکه های آب از لب پنجره کوچکی که به حیاط پشت خانه باز می شد، به پایین می چکید. خوب که دقت می کردی، می توانستی اتومبیل هایی را در خیابان ببینی که بی توجه به مردم کوچه و بازار، با شتاب از میان گل و لای ناشی از بارندگی، در رفت و آمد بودند. مرد مشغول چپاندن لباس هایش، در چمدان شد از مدت ها پیش فکر رفتن به سرش زده بود. همان طور که داشت با عجله لباس ها را در چمدان جا می داد، صدای پایی شنید. انگار همسرش بود که داشت داخل اتاق می شد. نگاهش کرد. داشت به او می خندید. مرد سرش را به کارش گرم کرد. اما صدایش را شنید

یک پایان خوش 2

- راستی! می دانستی چقدر خوشحالم که داری از پیش من می روی؟

مرد بی آن که به حرف او توجه کند، دوباره سرگرم کارش شد.

- تو آن قدر بی رحم و بی تفاوتی که حتی نمی توانی به من نگاه کنی. می توانی؟

مرد باز هم سکوت کرد. اما در نگاهش، می شد حرص و شیطنت را با هم دید.

زن به ناگاه متوجه عکسی درون قاب شد. به آن خیره شد. قاب عکس روی تخت افتاده بود. جلوتر رفت و آن را برداشت. مرد نگاهش را، به سمت زن برگرداند. همسرش را دید که داشت اشک هایش را پاک می کرد. همان طور که به قاب عکس خیره شده بود، اشک در چشمانش حلقه زده بود. قاب عکس را که سپیدی لباس عروسی اش از گوشه آن نمایان بود، محکم به صورتش گرفته بود. برای لحظه ای به مرد خیره شد. اما انگار تصمیمش را گرفت. می خواست به اتاق نشیمن برود. راهش را به سمت در کج کرد.

- با تو هستم! قاب عکس را بگذار سرجایش! اصلا آن را به من بده!

یک پایان خوش 3

زن با شنیدن صدای مرد برای لحظه ای در چهارچوب در ایستاد. از روی خشم به مرد نگریست و لب هایش را گزید.

- تو فقط حق داری وسایل و لوازم شخصی ات را، با خودت ببری. پس زودتر آن ها را بردار و از این جا برو.

مرد در حالی که داشت در چمدانش را محکم می کرد، چشم غره ای به او رفت. اما پاسخش را نداد. چمدان را بست. کت و بارانی اش را پوشید. انگار می خواست از اتاق برود بیرون. به دور و برش نگاهی انداخت. دستش را سمت کلیدهای چراغ برد. پیش از خاموش کردن چراغ اتاق خواب، دور و بر آن را، با یک نگاه از نظر گذراند. انگار مطمئن شد چیزی جا نگذاشته است. سمت اتاق نشیمن رفت. همسرش در آستانه در آشپزخانه ایستاده و بچه شان را، در بغل گرفته بود. داشت او را می بوسید. اما صدای مرد او را به خود آورد.

- با تو هستم! بچه را آماده کن. او را هم با خود می برم. عجله کن. وقت زیادی ندارم!

زن در حالی که بهت، حیرت و بغض در نگاهش موج می زد، سرش را به نشانه نارضایتی تکان داد.

- نه. هرگز. مگر دیوانه شده ای؟ این بچه من است. او را کجا می خواهی ببری؟

مرد کلافه شده بود. دندان هایش را به نشانه خشم به هم فشرد.

- خواهش می کنم برای او نقشه نریز! من بچه ام را می خواهم. البته می توانی چند ساعتی با او باشی. اما یکی را می فرستم دنبالش. وسایلش را آماده کن.

زن همان طور که به کودک خیره شده بود گفت:

- تو هرگز حق نداری از بچه حرف بزنی! اصلا می دانی! راستش را بخواهی هرگز حق نداری به او دست بزنی!

کودک که از چند لحظه پیش تر، گریه اش را سر داده بود، صدایش را بلند کرد و مدام جیغ می زد و می گریست. زن گوشه پتویی را که دور سر کودک پیچیده شده بود، کنار زد. ناگهان دید مرد دارد به سمت او می آید.

- محض رضای خدا. داری چکار می کنی؟ خدای من!

زن در حالی که از مرد فاصله می گرفت، بچه را محکم در آغوش خود فشرد.

- با تو هستم! من بچه را می خواهم! تو نمی توانی او را از من جدا کنی.

زن این جملات را گفت و داخل آشپزخانه شد. اما ناگهان با صدای مرد، سر جایش میخکوب شد.

یک پایان خوش 4

- مگر نمی شنوی؟ بچه را می خواهم. بیش از این معطلم نکن! تو دیگر مادر او نیستی. او را با خودم می برم.

زن در حالی که اشک امانش نمی داد، به سمت اتاق نشیمن رفت. در حالی که بچه را محکم بغل گرفته بود گفت:

- دیگر از بچه ام حرف نزن! از این خانه برو! این جا را ترک کن!

یک پایان خوش 5

زن در گوشه ای از اتاق پناه گرفت. رویش را از در برگرداند. داشت تلاش می کرد تا بچه را، در یک گوشه از اتاق، پشت اجاق گاز نگه دارد. مرد پیش تر آمد. از آن سمت اجاق گاز، دست هایش را دراز کرد. با یکی از دستانش، بچه را محکم گرفت. در حالی که تلاش می کرد او را به سمت خود بکشد، با عصبانیت به زن گفت:

- با تو هستم زن! بچه را رها کن، نمی فهمی باید او را با خودم ببرم.

زن همان طور که محکم کودک را نگاه داشته بود، صدایش را بلند کرد:

- خواهش می کنم مرد! بس است دیگر! برو، تو را به خدایی که دوستش داری برو. از این جا برو. محض رضای خدا

کودک سرخ سرخ شده بود. این را می شد از رنگ گونه هایش فهمید. مدام گریه می کرد و جیغ می زد. زن و مرد در حالی که برای به دست آوردن بچه با هم کلنجار می رفتند، گلدانی را که پشت اجاق گاز آویزان بود، با تکان دادن دست هایشان به پایین انداختند. مرد جلوتر آمد تا زن فضای کم تری، برای حرکت داشته باشد. سعی داشت هر طور شده زن بچه را رها کند، تا او را به سمت خود بکشد. دستش که به بچه رسید، او را محکم گرفت. با تمام قدرتی که داشت زن را به سمت عقب تکان داد.

یک پایان خوش 6

- مگر با تو نیستم؟ می گویم بچه ام را رها کن. دارد خفه می شود. ولش کن!

اما زن ملتمسانه در حالی که نیمی از بدن کودک را در اختیار داشت فریاد زد:

- مرد چرا دیوانه شده ای؟ بچه را فشار نده، داری به او آسیب می رسانی، با تو هستم کافی است دیگر؟ ولش کن!

مرد هم چنان که از تلاش، برای گرفتن بچه دست بردار نبود گفت:

- این تو هستی که داری به او آسیب می زنی. به خاطر خدا هم که شده رهایش کن.

از پنجره اتاق، هیچ نوری به داخل نمی تابید. در آن تاریکی خوفناک، مرد با یک دستش انگشتان گره خورده زن را گرفت و با آن کلنجار رفت. انگار داشت موفق می شد. بچه گریان را با دست دیگرش، تا نزدیکی های شانه اش بلند کرد. زن ناگهان احساس کرد که لای انگشتانش، دارد باز می شود. احساس کرد که بدن بچه دارد از او جدا می شود. اما هرچه تلاش کرد نتوانست مقاومت کند. به محض باز شدن انگشتانش، ناگهان جیغ زد.

- نه! امکان ندارد. اجازه نمی دهم. بچه ام را به تو نمی دهم.

یک پایان خوش 7

زن بچه را می خواست. دست دیگر او را ، محکم به سمت خود کشید. دور کمر کودک را گرفت و به سمت عقب خم شد. اما مرد بچه را رها نمی کرد. مرد هم احساس کرد در این جدال بی سرانجام بچه دارد از دستش می رود. ناگهان دستش را محکم به دیوار تکیه داد و بچه را با فشار به طرف خود کشید. همسرش نیز دست بردار نبود. تلاش او از فشارهایی که به دست دیگر بچه وارد می شد کاملا مشهود بود. بچه همان طور میان اجاق گاز و راه باریکه میان اجاق و دیوار، مانده بود، دستانش سرد شده بود. دیگر صورتش سرخ نبود. سفید شده بود. درست مثل برف های بیرون داخل حیاط. مرد احساس کرد دستان بچه از میان انگشتانش رها شده است. زن هم همین احساس را داشت. از محفظه کوچک میان اجاق گاز و دیوار، به هم نگاه کردند. ترس سر تا پای وجودشان را گرفت. بچه چون گلوله برفی سفید میان آن دو نفر رها شده بود. بین دیوار و اجاق گاز. حالا دیگر هیچ کدامشان برای گرفتن او تلاش نمی کردند. پشتشان را به دیوار اتاق تکیه دادند. عرق از سر و صورتشان سرازیر شده بود و پس از آن که نفس عمیقی از ته دل کشیدند، صورتشان را در میان دست هایشان مخفی کردند. دیگر کار تمام شده بود. در تصمیم شان برای نگه داشتن بچه به تفاهم رسیده بودند. داشتند به این فکر می کردند که پس از سال ها زندگی مشترک این نخستین باری بود که در یک تلاش جانفرسا، به نقطه اشتراکی رسیده اند. همان طور که اشک در چشمان شان حلقه زده بود، به صورت سپید کودک شان می نگریستند که میان دیوار و اجاق گاز، به خواب عمیقی فرورفته بود. انگار او هم خسته شده بود از فرط خستگی دیگر نفس نمی کشید.

یک پایان خوش 8

داستان, داستان کوتاه, داستانک, رمان, یک پایان خوش, داستانهای خواندنی

ابربرچسب : جدیدترین مدل لباس عروس ایرانی ، لباس عروس آستین دار گیپوری ، لباس عروس دانتل دنباله دار ، مدل لباس عروس دانتلی ، لباس عروس آخرین مدل ، لباس عروس مدل ماهی ، لباس عروس آستین دار شیک ، لباس عروس جدید و زیبا ، لباس عروسی مدل ماهی ، لباس عروسی گیپور ، مدل لباس مجلسی شیک و جدید بچه گانه ، لباس عروس مدل ماهی شیک ، عکس جدیدترین لباس عروس 2013 ، لباس عروس بچه گانه دنباله دار ، لباس عروس جدید با دانتل ، جدیدترین مدلهای لباس عروس آستین دار ، جدیدترین مدلهای لباس عروس ، عکس لباس عروس های زیبا و جدید ، جدیدترین مدل لباس عروس اروپایی 2012 ، لباس عروس دانتلی ، مدل جدیدترین مدل لباس عروس پوشیده ، لباس عروس گیپور دار ، لباس عروس استین دار دانتل ، جدیدترین مدلهای لباس عروس گیپور ، جدیدترین لباس عروس 2012 ، شیک ترین مدل لباس مجلسی بچه گانه ، شیکترین لباس مجلسی بچه گانه ، لباس مجلسی بچه گانه ایرانی ، جدیدترین لباس عروس 2014 ، لباس عروس گیپور آستین دار ، مدل لباس عروس جدید زیبا ، لباس عروس آستین دار گیپور ، عکس جدیدترین زیباترین لباس عروس مدل ماهی ، لباس عروس بچه گانه جدید ، لباس عروسی یشیم ، جدیدترین مدل لباس عروس اروپا ، لباس زمرد در عروسی یشیم ، مدل لباس عروس آستین دار شیک ، مدل لباس عروس آستین دار گیپوری ، لباس عروسی گیپوری ، جدیدترین مدل لباس عروس آستین دار ، جدیدترین مدل لباس عروس اروپایی ، لباس عروس مدل ماهی دنباله دار ، مدل های جدید لباس عروس پوشیده ، لباس عروس بچه گانه کوتاه ، لباس عروسی جدید ، عکس مدل لباس عروس 2015 ، جدیدترین لباس عروس مدل 2013 ، لباس عروس 2015 ، لباس عروس دانتل آستین دار ، لباس عروس بچه گانه شیک ، مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک ، لباس عروس پوشیده شیک ، مدل لباس عروس یشیم ، مدل لباس عروس دانتل آستین دار ، لباس عروس جدید اروپا ، مدل لباس عروس پوشیده ایرانی ، لباس عروس بچه گانه ، لباس عروسی ، مدل لباس عروس آستین دار جدید ، مدل لباس مجلسی ایرانی بچه گانه ، لباس عروس دانتل 2015 ، عکس لباس مجلسی شیک بچه گانه ، لباس عروس پوشیده اروپایی ، لباس عروس پوشیده جدید ، جدیدترین لباس عروس استین دار ، لباس عروس آستین دار جدید ، لباس عروس پوشیده ایرانی ، جدیدترین مدلهای لباس عروس ایرانی ، لباس عروس جدید ایرانی ، لباس عروس جدیدترین ، لباس عروس گیپور ، لباس عروس دانتل مدل ماهی ، مدلهای جدید و زیبای لباس عروس ، شیک ترین لباس عروس استین دار ، لباس مجلسی بچه گانه شیک ، لباس عروس بچه گانه با الگو ، جدیدترین مدل لباس عروس 2012 ، جدیدترین لباس عروس دانتل ، عکس مدل لباس عروس یشیم ، جدیدترین لباس عروس پوشیده ، لباس عروس گیپور دار2015 ، عکس جدیدترین لباس عروس مدل ماهی 2013 ، جدیدترین مدل لباس شب دانتل ، جدیدترین لباس عروس مدل ماهی ، جدیدترین لباس عروس دانتل 2015 ، عکس لباس عروس یشیم ، جدیدترین مدل لباس عروس اروپایی 2014 ، عکسهای جدید لباس عروس پوشیده ، جدیدترین لباس عروس ایرانی ، جدیدترین مدل لباس عروس اروپایی 2013 ، لباس عروس آستین دار ، مدل لباس عروس گیپور آستین دار ، جدیدترین لباس عروس پوشیده 2014 ، جدیدترین مدل لباس عروس دانتل ، جدیدترین مدل های لباس عروس دانتل ، مدل جدیدترین مدل های لباس عروس دانتل ، مدل لباس عروس پوشیده اروپایی ، مدل لباس عروس بچه گانه ایرانی ، لباس عروس یشیم عمر گل لاله ، لباس مجلسی بچه گانه با الگو ، لباس عروس گیپوری ، جدیدترین مدل لباس عروس گیپور ، جدیدترین لباس عروس با دانتل ، لباس عروس جدید و شیک ، مدل جدیدترین مدل لباس عروس اروپایی ، لباس عروس آستین گیپور ، عکس مدل لباس زمرد عروسی یشیم ، لباس عروسی استین دار ، مدل لباس مجلسی بچه گانه شیک ، لباس عروسی دانتل ، لباس عروس دانتل ، لباس عروس جدیدترین مدل ، جدیدترین لباس عروس مدل ماهی 2013 ، لباس عروس گیپور جدید ، لباس عروسی یشیم وچنار ، لباس عروس بچه گانه ایرانی ، لباس عروس پوشیده ، لباس عروس جدید ، جدید ترین و زیباترین لباس عروس ، مدل لباس عروس بچه گانه همراه با الگو ، جدیدترین لباس عروس سال ، لباس عروس گیپور دنباله دار ، لباس عروس جدید اروپایی ، لباس عروس پوشیده و شیک ، لباس زمرد عروسی یشیم ، مدل لباس عروسی یشیم ، جدیدترین لباس عروس ها ، جدیدترین مدل لباس عروس ایرانی 92 ، لباس عروس مدل ماهی جدید ، مدل لباس عروس استین دار جدید ، عکس مدل عکس لباس عروسی یشیم ، لباس عروس استین دار شیک ، لباس عروس دانتل جدید ، عکس مدلهای جدید لباس عروس اروپایی ، لباس عروس یشیم ، لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک ، جدیدترین مدل لباس عروس 2014