کل عمرت برفناست!

کل عمرت  برفناست!

یک استاد صرف و نحو عربی در کشتی  بود.  ملاح  را گفت:  تو علم نحو  خوانده ای؟

گفت:  نه،

گفت: نیم عمرت برفناست .

روزدیگر تندبادی  پدید  آمد،  کشتی  می خواست غرق شود،ملاح  او را گفت:

تو علم شنا  آموخته ای؟

استاد گفت:  نه

ملاح گفت:  کل عمرت  برفناست!