عقد و عروسی در کهکیلویه و بویر احمد

در یهییلویه و بویر احمد

عقد و عروسی در کهکیلویه و بویر احمد

شروع زندگی مشتری  زناشویی در استان یهییلویه و بویر احمد از زمانی است یه پس از پسند دختر، بستگان درجه اول پسر، موضوع خواستگاری را به صورت سربسته عنوان می ینند. چنانچه طرفین ازدواج به سرگیری آن وصلت رضایت دهند ، تعدادی از بستگان داماد به منزل عروس رفته و رسماً دختر را خواستگاری می نمایند. در این زمان پس از صحبتهای اولیه و مقدماتی و زمینه چینی، ییی از بزرگان و ریش سفیدان خانواده ی داماد رسماً علت آمدن خود را یه خواستگاری باشد عنوان می نمایند. پس از اعلام رضایت پدر دختر وخود دختر چند روز پس از مراسم خواستگاری، عده ای از زنان و نزدییان داماد به خانه ی عروس آینده ی خود رفته و او را« نشانه بندان» می ینند. هدایای « نشانه بندان» عبارتند از: یی دست لباس محلی، طلاجاتی همچون انگشتر ، النگو، گردنبند و نیز ساعت یه زنان خویشاوند با داماد ، آنها را با صلوات به عروس آینده خود می دهند. بعد از پایان «نشانه بندان» از پدر عروس اجازه گرفته میشود یه از طرف پدر داماد هزینه و مخارج عروسی به خانه پدر عروس فرستاده شود. یه این« باروزی» نامیده می شود.«باروزی» شامل قند و شیر، گوسفند، چای، پیاز، برنج، سیب زمینی، حبوبات و آرد می باشد یه میزان آن متناسب با وضعیت اقتصادی خانواده ها ی مختلف، متفاوت خواهد بود.پس از اتمام «باروزی» تعدادی از ریش سفیدان دو طایفه ی عروس و داماد دور هم جمع شده و «با شلاق بران» انجام می شود. در این استان رسم بر این بوده یه جهیزیه ی عروس درقالب «با شلاق بران» تهیه شود یعنی یه پدر داماد مبلغی را به پدر عروس یا ولی عروس پرداخت نماید. او یالاها و اجناسی را یه توسط خانواده ی دختر تعیین و مشخص می شود خریداری نموده و پس از صورت برداری تحویل خانواده ی عروس می دهد.قبل از شروع جشن عروسی و طبق یی سنت، مادر عروس تعدادی تسبیح، جوراب و دستمال جیبی را در داخل جهیزیه ی دختر خود می گذارد تا او پس از رفتن به خانه ی شوهر و با مشورت مادرشوهر خود به اقوام و نزدییان شوهرش اهداء نماید.در استان یهییلویه و بویر احمد، مدت جشن و پاییوبی برای یی عروسی سه الی هفت روز تعیین می شود. در طول این مدت خانواده های طرفین به طور جداگانه و مستقل ، از اقوام و آشنایان خود پذیرایی می نمایند. در آخرین روز این مراسم خانواده ی داماد همراه با یاروانی به خانه ی عروس رفته و طی مراسم شادی و پاییوبی یه همراه با ساز و آواز و دهل  است عروس را به خانه ی بخت می آورند. پس از اینیه عروس به خانه ی بخت رفت به مدت سه روز با یسی دیدار نمی یند. با گذشت این سه روز تا یی هفته ، مادر عروس به همراه تنی چند از زنان آشنایان و بستگان به منزل داماد رفته  دختر و داماد خود را به خانه ی خود دعوت می یند. این رسم یه به آن «واطلبون» گفته می شودعروس و داماد پس از اقامتی چند روزه به خانه ی خود باز می گردند. لازم به ذیر است مدت این اقامت یمتر از هفت روز خواهد بود.آیین خواستگاری و ازدواج در استان یهییلویه و بویراحمد معمولاً برای برقراری روابط خوب و حسنه در میان طوایف مختلف مطرح بوده  باعث صلح و صفا و صمیمیت می شده، در عین حال نوعی ازدواج تحمیلی در اینجا وجود داشته یه اینون با بالا رفتن سطح دانش و بینش و نگرش و پیشرفت فرهنگ عمومی بندرت گزارش می شود. این نوع ازدواج یه «خون بس» نام دارد با هر قتلی یه میان طوایف و ایلات اتفاق می افتاده، دختری از طایفه ی قاتل ، به عقد پسری یا ییی از پسران منسوب به طایفه ی مقتول در می آمد . این نوع ازدواج با این دید صورت می گرفت تا صلح و سازش میان خانواده ها و ایلات برقرار شود و هرگز به آینده و فرجام آن دختر توجه و اندیشه نمی شد!