پیدا کردن کیف دزد

سیب موز: معمای پیدا کردن دزد کیف

پیدا کردن کیف دزد

پیدا کردن کیف دزد

سیب موز: پیدا کردن کیف دزد

به گزارش سیب موز: معمای پیدا کردن دزد کیف

اختصاصیسیب موز:

یک کیف در مدرسه دزدی شد و اولیای مدرسه به دنبال دزد می گشتند تا اینکه پنج نفر به نام های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 متهم شدند . وقتی بااین پنج نفر صحبت شد هر یک حرف هایی زدند :

متهم 1 : من کیف رو برنداشتم و هیچ وقت دزدی نکردم . کار 4 بود .

متهم 2 :من کیف رو برنداشتم . پدرم خیلی پولدار است و خودم کیف دارم . 5 می داند دزد کی هست !

متهم 3 : من کیفی برنداشتم . من قبل از شروع مدرسه 5 را نمی شناختم . کار 4 بود .

متهم 4 : من دزدی نکردم . کار 5 بود . 1 دروغ می گوید که من کیف را دزدیده ام .

متهم 5 : من دزدی نکردم . 2 کیف را برداشت . 3 حرف من را تایید کرد چون سالهاست که من را می شناسد .

اولیای مدرسه در میان صحبت های این 5 نفر به دنبال دزد اصلی کیف هستند و توانستند از این 5 نفر اعتراف بگیرند که هر یک از آنها دو جمله راست و یک جمله دروغ گفته است .

به نظر شما چه کسی کیف مدرسه را دزدیده است ؟

***********

آن کسی که دیگری را در دزدیدن کیف متهم کرده است قطعا کیف را برنداشته است چون در غیر این صورت 2 دروغ گفته است یکی این که من کیف را برنداشتم و یکی این که فلانی کیف را برداشته است. تنها کسی که دیگری را متهم به برداشتن کیف نکرده است 2 است. پس جواب صحیح 2 است.