مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند

مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند

فال حافظ مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند

مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند 2

مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند

که اعتراض بر اسرار علم غیب کند

کمال سر محبت ببین نه نقص گناه

که هر که بی​هنر افتد نظر به عیب کند

ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی

که خاک میکده ما عبیر جیب کند

چنان زند ره اسلام غمزه ساقی

که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند

کلید گنج سعادت قبول اهل دل است

مباد آن که در این نکته شک و ریب کند

شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد

که چند سال به جان خدمت شعیب کند

ز دیده خون بچکاند فسانه حافظ

چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

تعبیر فال حافظ:

به زمین و زمان چنگ انداخته ای و به زور می خواهی همه چیز را به دست بیاوری. تا راه راست نروی و سر بر آستان خداوند فرود نیاوری به مرادت نمی رسی. کلید گنج خوشبختی تو قدم گذاشتن در راه راست می باشد.

تفسیر فال حافظ 2:

تا زمانی که اراده ی خود را محکم نکنی به مقصود نخواهی رسید. امید به خداوند تو را یاری خواهد کرد. شک و تردید را از دل خود بیرون کن. هرچه پیش آید خیر تو در آن است

مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند 3

فال حافظ مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند

اختصاصی سیب موز