اگر چه عرض هنر پیش یار بی​ادبیست 64

اگر چه عرض هنر پیش یار بی​ادبیست 64

فال حافظ اگر چه عرض هنر پیش یار بی​ادبیست

اگر چه عرض هنر پیش یار بی​ادبیست 64 2

اگر چه عرض هنر پیش یار بی​ادبیست

زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست

پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن

بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست

در این چمن گل بی خار کس نچید آری

چراغ مصطفوی با شرار بولهبیست

سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد

که کام بخشی او را بهانه بی سببیست

به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط

مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبیست

جمال دختر رز نور چشم ماست مگر

که در نقاب زجاجی و پرده عنبیست

هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه

کنون که مست خرابم صلاح بی​ادبیست

بیار می که چو حافظ هزارم استظهار

به گریه سحری و نیاز نیم شبیست

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

تعبیر فال حافظ:

در کاری به رقابت پرداخته ای ولی پشت پرده کار اجام می دهی. نکند که در این راه خوی دیو پیدا کنی و فرشته بودن را فراموش کنی. هیچ گلی بی خار نیست، تو هم مستثنی نیستی. کار دیگران را بی ارزش نکن تا کار خودت پر بهاء شود که این دور از ادب است.

تفسیر فال حافظ 2:

راه رسیدن به مقصود مشکل و ناهموار است اما با پشت گرمی به دعا و سعی و کوشش مشکل تو حل می شود. رسیدن به سعادت ساده و آسان نیست و سعی و تلاش و ثبات قدم می خواهد.

اگر چه عرض هنر پیش یار بی​ادبیست 64 3

فال حافظ اگر چه عرض هنر پیش یار بی​ادبیست

اختصاصی سیب موز