عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا!

خبرگزاری مهر: جشنواره گوجه فرنگی، مطابق سنت هر ساله در شهر بونول اسپانیا با 22 هزار نفر برگزار شد. جشنواره "لا توماتینا" در آخرین چهارشنبه ماه آگوست برگزار می شود.

عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 2 عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 3 عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 4 عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 5 عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 6 عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 7 عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 8 عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 9 عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 10 عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 11 عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 12 عکس: جشن گوجه فرنگی در اسپانیا! 13