غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند

سیب موز: گفتهمیشودسوپبهکاهشوزنموثروسریعکمکمیکندبلهدرستاستاماهنگامیکهخودتانسوپرادرستکنیدمعمولاسوپهایآمادهحاویسدیمبیشترینسبتبهغذاهایدیگرهستنداینسدیمباعثمیشودتمایلبیشتریبهخوردنپیداکنید به گزارش سیب موز:

هنگامیکهگرسنههستیدواینغذاهارامصرفمیکنید،قندخونتانناگهانبالارفتهوسپسافتمیکندوحتیبیشازپیشگرسنهمیشویددراینجاباغذاهاییکهضررشانبیشترازفایدهشاناستآشنامیشوید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند

سیب موز: غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند مصرفبرخیموادغذاییباعثگرسنگیبیشترمیشودپنیر

علاقهبهپنیربهزمانکودکیمانبازمیگرددانسانطوریبرنامهریزیشدهاستکهنسبتبهکازئینپروتئینموجوددرشیرواکنشاپیوئیدشبیهبهواکنشیکهدرمصرفموادمخدرتجربهمیشودنشانمیدهدبههمینعلتنوزادانبهمصرفمقدارمناسبیشیرمادرتمایلپیدامیکنند پنیرکهنوعغلیظشدهشیراستنیزهمینتاثیررادارداینترکیباتپروتئینیبهنامکازومورفیندرپنیربامقدارزیادیچربیونمکترکیبشدهاندکهتمایلشدیدیبهپنیرایجادمیکندبنابراینطبیعتاهرقدرپنیربیشتریبخورید،بیشتربهخوردنآنتمایلپیدامیکنید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 2

مصرفآبمیوهباعثافزایشناگهانیقندخونمیشود آبمیوه

اگرچهآبمیوههاوآبمیوههایپاککنندهآبمیوههاییمخصوصسمزداییبدندرحالحاضرمحبوبیتزیادیدارندامادرفرایندیکهبرایتولیدآنهاانجاممیشود،بیشترموادمغذیوفیبرهایسیرکنندهازمایعشیرینآنجدامیشوداینامرباعثمیشودنوشیدنیحاصلحاویمقدارزیادیکالریباشدکهموجبافزایشناگهانیقندخونوسپسافتآنمیشودکهبهگرسنهترشدنشمامنجرمیشود مطالعاتنشاندادهاندکهبدنماباکالریآبمیوهسیرنمیشوددرحالیکهدرموردغذابرعکساستبنابراینهنگامتشنگیبهتراستآببنوشیدومیوههاوسبزیجاترابهصورتکاملهمراهبافیبرموجوددرآنهامصرفکنیداگرمیلبهنوشیدنیداریدوتمایلیبهمیانوعدهندارید،میوههاوسبزیجاتیراکهمیخواهیدآبشانرابگیرید،مخلوطکنید همچنینمیتوانیدمقداریپودرپروتئینیاکرهمغزهایگیاهیبهآناضافهکنیدچربیوپروتئینافزودههمانندفیبرعملکردهوجذبغذادرجریانخونراکندمیکنندودرنتیجهمدتبیشتریاحساسسیریمیکنید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 3

ماستکمچرب

ماستاگرچهبهعنوانیکغذایفوقالعادهسالمشناختهمیشوداماسالمبودنآنبستگیبهاینداردکهچهنوعماستیراانتخابمیکنیدیکلیوانماستحاویتکههایمیوهکالری،گرمپروتئین،گرمچربیوحدودگرمقنددارد هرقدرمقدارکربوهیدراتآنبیشتروچربیآنکمترباشد،حتیپسازاینکهمقدارزیادیماستخوردهایددلتانمیخواهدبیشتربخوریدبهجایآنمیتوانیدماستسادهمصرفکنیدکهدوبرابرپروتئینداردوخودتانمیوه،تخمهومغزهایگیاهیبهآناضافهکنیدتامحتوایفیبروآنتیاکسیدانآنراافزایشدهید اینغذاهااغلببهعنوانمیانوعدهسالمشناختهمیشونداماماراسیرنمیکنندونیازیبهجویدنندارندغذاهاییکهبهجویدننیازندارنددرمقایسهباغذاهایجویدنیاغلباحساسسیریایجادنمیکنندوتمایلبهمصرفغذاهایجامدراافزایشمیدهد

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 4

ویتامینهایگروهبازسلامتمغزوعضلاتمحافظتمیکنند سفیدهتخممرغ

اگراملتصبحانهراباسفیدهتخممرغدرستمیکنید،تعجبینداردکهخیلیزودپسازصبحانهاحساسگرسنگیکنیدسفیدهتخممرغاگرچهتغذیه سالم زندگی سالم - خوبیبرایپروتئیناستاماچربیهایسالم،ویتامینهاوموادمعدنیتخممرغدرزردهآنقراردارد یکمطالعهمتاآنالیزدرسالکهدرمنتشرشدنشاندادچربیهایاشباعباافزایشخطربیماریقلبیعروقی،سکتهیابیماریهایعروقکرونریمرتبطنیستچربیهایاشباعموجوددرتخممرغنهتنهاشماراسیرمیکندبلکهبرایتولیدهورمونوجذببرخیویتامینهاوموادمعدنیلازماستازجملهویتامینآآنتیاکسیدانعالیبرایپوستوسیستمایمنی،ویتامینهایگروهببرایانرژیوکولینکهازسلامتمغزوعضلاتمحافظتمیکنند

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 5

سسسالادبدونچربی

وقتیسسسالادبدونچربیراانتخابمیکنیم،فکرمیکنیمبرنامهغذاییسالمیبرگزیدهایمامااینسسهایبدونچربیمملوازنمکوشکرهستندتاطعمخوبیبهسسبدهنددرنتیجهمقداربیشتریسسمصرفمیکنیمتاموادسالادمانبهخوبیطعمبگیرندپسازتمامشدنسالاد،نمکوشکریکهدریافتکردهایمباعثاحساسگرسنگیوتمایلبیشتربهخوردنمیشوندایندقیقاهمانچیزیاستکهشرکتهایسازندهسسسالادمیخواهنداتفاقبیفتدامامسلماشمانمیخواهید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 6

غذاهایبابرچسبسالم

طبقپژوهشاخیریکهدرمنتشرشد،معمولاوقتیفکرمیکنیمغذاییسالماست،بیشتربهخوردنآنتمایلپیدامیکنیماینباعثمیشودپرسهایغذاییبیشتریازآنهامصرفکنیموپسازمصرفآنهاکمتراحساسسیریداشتهباشیمدلیلآنهنوزدقیقامشخصنیستامااحتمالاناخوداگاهآنراباغذاهایناسالمسیرکنندهمقایسهمیکنیممراقبتادعایسالمبودنغذاباشیدوهمیشهترکیباتمحصولراپیشازخرید،بخوانید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 7

قند

قندوامثالآنازشیرینکنندههایمصنوعیگرفتهتانیشکرارگانیک،همهبهشدتشمارابهخودعادتمیدهندچونباعثافزایشترشحدوپامینمیشوندحقیقتایناستکهدرمراحلتکاملبهشکلیطراحیشدهایمکهبهدنبالموادغذاییشیرینباشیمتازندهبمانیماماامروزهمنابعباغلظتبالایقنددرهمهجابهمقدارزیادوجوددارند اعتیادبهقندشیوعروزافزونداردونقشحائزاهمیتیدربحرانسلامتامروزهدنیاایفامیکندشیرینکنندههایتصفیهشدهوفرآوریشدهتواناییقابلتوجهیدرترغیبشمابهپرخوریدارنددرحالیکهاحساسسیریایجادنمیکنندامامصرفمیوههایکاملراکنارنگذاریدغذاهایکاملحاویقندمانندمیوهداستانمتفاوتیداردچونمحتوایفیبروموادمغذیآنهازیاداست بههمینعلتمیتوانیدچندشکلاتیایکآبمیوهبزرگرابدوناحساسسیریبخوریدامانمیتوانیددهعددسیبیاگلابیرابهراحتیبخوریدواحساسسیریپیدانکنید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 8

گرانولایکصبحانهومیانوعدهغذاییاست گرانول

گرانولایکصبحانهومیانوعدهغذاییمتشکلازجو،مغز،عسل،وبرنجاست،کهگاهیاوقاتبهآنمیوهخشکشده،مانندکشمشوخرما،وانواعشیرینیمانندشکلاتبهآناضافهشدهاستگرانولهایمرسوماغلبازشکروروغنهیدروژنهتهیهمیشوندوحاویپروتئیننیستندپروتئینباعثاحساسسیریمیشود

اغلبگرانولهاکمکالریترازیکوعدهغذاییهستندوبهعنوانجایگزینغذامصرفنمیشوندطعمآناشتهارابرمیانگیزداماخوردنآنشماراگرسنهترمیکند

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 9

کچاپ

پیشازاینکهسسکچاپرویسیبزمینیسرخشدهیانیمرویصبحانهتانبریزید،یکباردیگرفکرکنیدکچاپیاهرغذایدیگریکهازشربتذرتبافروکتوزبالاتهیهمیشوداشتهایشماراافزایشمیدهد اینمادهمتابولیسمبدنرامختلکردهوتولیدلپتینراکهبهاحساسسیریکمکمیکند،آهستهمینمایددرنتیحههیچپیامیبهبدنارسالنمیشودکهسیرشدهایدوبایددستازخوردنبردارید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 10

مافینبهخاطرمحتوایشکرزیادبهسرعتگوارشوجذبمیشوند مافین

تاکنونتجربهکردهایدکهپسازخوردنیکمافینیاکیکهایدیگربیشتراحساسگرسنگیمیکنید؟بااینکهاینموادغذاییمملوازکالریهستندامابهخاطرمحتوایشکرزیادبهسرعتگوارشوجذبمیشوندوبهبدنبیشتراحساسگرسنگیمیدهند

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 11

غلاتصبحانهشیرین

بسیاریازغلاتصبحانههایشیرینهیچفیبروپروتئینیندارنددرحالیکهفیبروپروتئیندومادهمغذیمهمبرایصبحانهاستکهقندخونراتنظیموثابتمیکندوازافتقندوگرسنگیپیشازظهرجلوگیریمینمایدترکیبغلاتصبحانهشیرینباشیربدونچربیباعثمیشودچربیهایلازمبرایسیریرادریافتنکنید غلاتصبحانهایخریداریکنیدکهدرهرسهمحاویبیشازگرمفیبربودهوپروتئینیاچربینیزداشتهباشدمراقبکمکالریبودنغلاتصبحانهنیزباشیدحتیاگرغذایتانقندوکالریکمیداشتهباشدبازممکناستمحتوایفیبروپروتئینآنکمبودهوشماراواداربهبیشترخوردنکند

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 12

نانوبیسکوئیتتهیهشدهازآردسفیداحساسسیریایجادنمیکنند آردوغلاتتصفیهشده

آبهمراهبافیبرباعثافزایشحجممیشودحجمزیادحاصلازغذاهایسرشارازفیبردررژیمغذاییموجباحساسسیریمیشودچونهنگامتصفیهآردتهیهآردسفیدفیبرازآنجدامیشود، نانوبیسکوئیتتهیهشدهازآردسفیداحساسسیریایجادنمیکنندوبنابراینمقداربیشتریازآنمیخوریدبههمینعلتاستکهخوردنوتمامکردنیکنانسفیدراحتترازتمامکردنهمانمقداربرنجقهوهایاست

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 13

اسنکهایشور

حقیقتداردکههرگزنمیتوانیدبهخوردنیکاسنکشوراکتفاکنیدچوناسنکهایشورحاویمقدارزیادیسدیمهستندواغلبعاریازپروتئینیافیبرمیباشندمحتوایزیادنمکاینموادغذاییباعثبیآبشدنبدنمیشودکمبودنپروتئینوفیبراینموادبهمعنیکربوهیدراتزیادونامتعادلاستکهمنجربهافزایشاجتنابناپذیرناگهانیقندخونمیشود اسکنهایمغزینشانمیدهندکهسدیمترشحدوپامینراکههورمونمسئولاحساسلذتاستتحریکمیکندبنابراینباخوردناسنکهایشوردلتانمیخواهدبیشتربخورید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 14

شیرینکنندههایمصنوعیباعثدلدردوناراحتیهایگوارشیمیشوند شیرینکنندههایمصنوعی

یکیدیگرازانواعغذاهاییکهبایدترککنیدشیرینکنندههایمصنوعیاستبهخاطرداشتهباشیدبرچسببدونشکررویمحصولاتبهاینمعنینیستکهمیتوانیدباخیالراحتازاینمحصولاتبخوریدهمیشهبرچسبرویمحصولبدونشکررابررسیکنیدببینیدآیاازشیرینکنندهمصنوعیبهجایآناستفادهشدهاستیانه شیرینکنندههایمصنوعیمغزرافریبمیدهندتاباورکندغذایخوبولذتبخشیدریافتشدهاستوقتیچیزیکهبدنانتظارداردمصرفنمیکنید،احتمالاگرسنگیومیلبهغذاهایشیرینافزایشمییابدعلاوهبراینشیرینکنندههایمصنوعیباعثدلدردوناراحتیهایگوارشیمیشوند

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 15

غذاهایچینی

باورتاننمیشودچگونهپسازخوردنغذایچینیاحساسگرسنگیتانبیشازپیشمیشودغذاهایچینیاغلبمملوازگلوتاماتمونوسدیمهستندکهبرایافزایشطعماستفادهمیشودودرانواعدیگرغذاهامانندسوپها،گوشتهایفرآوریشدهوغیرهنیزمورداستفادهقرارمیگیرد برخیتحقیقاتنشانمیدهندموادشیمیاییگلوتاماتمونوسدیمباعثافزایشچشمگیراشتهامیشودوبهنظرمیرسدافرادیکهبیشترازغذاهایحاویگلوتاماتمنوسدیماستفادهمیکننددرمقایسهباافرادیکهاینمادهدررژیمغذاییشانوجودندارد،بیشتردچاراضافهوزنمیشوند

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 16

سوپبهکاهشوزنموثروسریعکمکمیکند سوپهایآماده

گفتهمیشودسوپبهکاهشوزنموثروسریعکمکمیکندبلهدرستاستاماهنگامیکهخودتانسوپرادرستکنیدمعمولاسوپهایآمادهحاویسدیمبیشترینسبتبهغذاهایدیگرهستنداینسدیمباعثمیشودتمایلبیشتریبهخوردنپیداکنید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 17

آدامس

بسیاریازافرادیکهرژیملاغریدارند،آدامسمیخورندتاغذاخوردنرافراموشکنندمتاسفانهچنینروشیاصلاموثرنیستافرادیکهعادتدارندتهمدادرامیجوندتوجهکنندجویدنبدنرافریبمیدهدوبدنتصورمیکندغذاییواردشدهاستبنابرایناسیدمعدهبیشترترشحمیشودومعدهآمادههضمغذامیگردداماهنگامیکهغذاییواردآننمیشود،نهتنهاممکناستدچارمعدهدردشویدبلکهتمایلبیشتریبهمصرفغذاپیدامیکنید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 18

مصرفغذاهایکمفیبرموجبافزایشناگهانیقندخونمیگردد غذاهایکمفیبر

بسیاریازغذاهاییکهباعثمیشوندبلافاصلهپسازخوردنآنهااحساسگرسنگیکنیم،فرآوریشده،تصفیهشدهوکمفیبرهستندچرااینقدرفیبرمهماست؟چونفرایندجذبغذاییکهخوردهایموواردشدنآنبهجریانخونراکندمیکند هنگامیکهغذاکمفیبرباشد،بهسرعتازمعدهخالیوواردجریانخونمیشودکهاینامرموجبافزایشناگهانیقندخونمیگرددسپسانسولینبرایفرایندجذبقندترشحمیشودوقندراازجریانخونخارجمیکندچونباقیماندنقنددرخونمیتواندخطرناکباشدبنابراینمصرفغذاهاییکهبهسرعتواکنشانسولینرابهدنبالدارندباعثمیشوددربلندمدتگرسنهترشویم

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 19

پیراشکیوشیرینیجات

اگرچهشیرینیوپیراشکیبهنظرمیرسدخیلیسیرکنندهباشندامااینموادازآردتصفیهشدهوشکرسفیدتهیهشدهاندکههیچفیبرومادهمغذیدرآنهانیستدرنتیجههمانفرایندافزایشناگهانیقندخونوسپسترشحانسولینوکاهشقندخوناتفاقمیافتدکهدرنتیجهآنبیشازپیشگرسنهمیشوید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 20

مصرفاسموتیمیوهباعثافتقندخونوایجاداحساسگرسنگیمیشود اسموتیمیوه

اگربهنوشیدنیمیوهایعلاقهداریدومیخواهیداسموتیخوشمزهوپرکالریخریداریکنید،بهتراستدرکارخودتجدیدنظرکنیددرصورتیکهاسموتی،حاویپروتئینیاسبزیجاتنباشدتنهافروکتوزواردبدنخودمیکنیدنتیجهآنافزایشوسپسافتقندخونوگرسنگیاست

بهعلاوهمعمولااسموتیهایکمکالریباعثمیشوندکالریکهبرایسیرشدنبهآننیازداریددریافتنکنیدومیلبیشتریبهخوردنداشتهباشید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 21

الکل

اگرچهالکلیکغذامحسوبنمیشودامابهتراستیادآوریکنیمکهباعثافزایششدیدمیلبهغذامیشودبدنماگنجایشذخیرهالکلنداردبرخلافظرفیتنامحدودذخیرهچربیفرایندحذفالکلازبدنباعثمیشودبهسرعتذخیرهگلیکوژنکهعمدتاازکربوهیدراتهابهدستمیآیدتمامشودبنابراینهنگامیکهالکلزیادمینوشیمبیشازدونوشیدنیدرزنانوبیشازسهنوشیدنیدرمردان،میلبهمصرفکربوهیدراتپیدامیکنیمتاذخیرهگلیکوژنازدسترفتهمانراجایگزینکنیم متاسفانهالکلقدرتتصمیمگیریرانیزدچاراشکالمیکندوباعثمیشودهنگاممیلبهکربوهیدرات،انتخابدرستینداشتهباشیموکربوهیدراتهایبدساده،فرآوریشدهوسرخشدهمصرفکنیمتعادلرادرمصرفرعایتکنیدودرصورتیکهپسازمصرفخیلیمیلبهکربوهیدراتپیداکردید،بهدنبالکربوهیدراتهایپیچیدهوسالممانندتخمههاومغزهایگیاهیباشید

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 22

خریدفستفود

اگرمیخواهیدچربیکهبهزحمتآبکردهایدوشکمیکهباتلاشزیادصافکردهایدرابههمینصورتحفظکنید،ازخریدفستفودباخودروصرفنظرکنیداینغذاهایبسیارفرآوریشدهپرازنگهدارنده،چربیهایترانس،نمکوشربتذرتبافروکتوزبالاهستند محتواینگهدارندههاوچربیهایترانساینغذاهاباعثاختلالدرتواناییارتباطمعدهبامغزمیشودوازآنجاکهاحساسسیریمربوطبههورمونهاییاستکهدرمغزبایدتولیدشوندوبامصرفاینغذاهاتولیدآنهادچاراشکالمیشود،مغزتواناییتشخیصسیریراازدستمیدهدبنابراینبیشترازحدمعمولمیخوریممضراتنمکموجوددرفستفودکهباعثاحتباسآبوبیآبشدنبدنونفخمیشودرانیزبهآناضافهکنیداغلبهنگامیکهفکرمیکنیمگرسنههستیمدرواقعبدنمانبیآبشدهونیازبهمایعاتدارد

غذاهاییکهاحتمالپرخوریآنهازیاداست

پرخوریمنجربهپرخوریبیشترمیشودمصرفزیادغذاهایپرکالریواکنشیدرمغزبههمراهداردکهمشابهواکنشبهموادمخدراستاحساسلذتوباعثتکراررفتارواعتیادبهخوردنمیشود

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند 23

دونات

اگرهرباردوناتهاوپیراشکیهایخوشرنگولعابیکهمیبینیدرابخواهیدبخریدوبخورید،احتمالابهقدریچاقمیشویدکهمجبورمیشویدبهروشهایلاغریمختلفرویبیاورید

هرگزبهدوناتجذبنشویدحتیاگربهنظرتانغذایسالمیباشدهمهدوناتهابهشدتسرخشدهوپرازشکرهستنددوناتکاملاازشکرتهیهمیشودودربدنبهقندتجزیهشدهوباعثمیشودانسولینبیشتریدربدنترشحشود هنگامیانسولینبدنبالامیرود،مقدارزیادیقندواردسلولهامیشودوقندخونپایینمیآیدنتیجهایناستکهافتقندخونشماراگرسنهترمیکندوباعثمیشودبهخوردنیکدوناتاکتفانکنید

اگرهوسخوردنخوراکیدارید،دقیقاهمانرابخورید

تاکنونفکرکردهایدگاهیکهمیلسادهبهخوردنچیزیدارید،اگرخوراکیدیگریبهجایآنبخوریدمیلتانبهخوردنمیتواندازکنترلخارجشود

اگرمیلبهچیزیداریدوسپسمیخواهیداینمیلراباخوراکیدیگریسرکوبکنید،احتمالاباخوردنخوراکیهایدیگرمیلتانبرطرفنمیشوددرنتیجهمدامبهدنبالچیزیهستیدکهمشابهغذاییکهابتداهوسکردهبودیدباشدبههمیندلیلمعمولابرایبلندمدتبهتراستسهمکوچکیازچیزیکهدلتانمیخواهدرابخوریدتاازپرخوریجلوگیریکنید

بهعبارتدیگراگرواقعادلتانشکلاتمیخواهدیکتکهکوچکشکلاتبخوریدبهترازایناستکهبستنیشکلاتیکمچرببهجایآنمصرفکنید

تغذیه سالم زندگی سالم -