کدام غذاها دشمن مغز هستند؟

کدام غذاها دشمن مغز هستند؟

سیب موز: کدام غذاها دشمن مغز هستند؟

سیب موز: مصرفچربی هایترانسنقشمهمیدرابتلابهآلزایمرایفامی کنند

به گزارش سیب موز: مغزپیچیده ترینبخشبدنانساناستکهازنرون هایکنترلکنندهحرکاتبدن،احساسوتفکرتشکیلشدهوازاینرو،حفظسلامتمغزازاهمیتبالاییبرخورداراستوبایددرنوعتغذیهدقتلازمراداشت

سال هامطالعهحکایتازآنداردکهبهعنوانمثالبامصرفبرخیموادغذاییمی توانبرپیرشدنسلول هایمغزیودرنتیجهبروزآلزایمرغلبهکرد،اماازسویدیگر،استفادهازبعضیموادغذاییممکناستسلامتمغزرابهخطربیندازد

غذاهایفرآوریشده

غذاهایفرآوریشدهوغذاهایحاویموادحساسیت زاخطریبرایمغزبه شمارمی رودبسیاریازموادغذاییدردنیایامروزبهشکلفرآوریشدهتهیهمی شودومصرفزیادازاینگونهموادمی تواندمشکلاتوبیماری هایخطرناکیراایجادوصدماتیبهمغزواردکند

موادشیمیاییاستفادهشدهدرموادغذاییفرآوریشده،مملوازموادقندوشربتذرتبافروکتوزبالاستوهمچنینسدیمزیادوچربی هایترانسنیزداردکههمگیجزوموادمضربرایسلامتبهشمارمی روند

چربی هایترانس

ایننوعچربی ها،چربی هایهیدروژنه ایهستندکهبهترانسمعروف اندوآسیب هایجدیبهمغزواردمی کنندرژیم هایغذاییسرشارازچربی هایترانس،باعثافزایشآمیلوئیدهایبتامی شونداینمواد،رسوباتپلاک هایپپتیدیدرمغزهستندکهنقشمهمیدرابتلابهآلزایمرایفامی کنند

درتحقیقاتیکهسالانجامشد،محققاندریافتندمصرفچربی هایترانسمی تواندکوچکشدنمغزرانیزبهدنبالداشتهباشدکهازجملهعواملبروزآلزایمرمحسوبمی شوداسیدهایچربترانسدرمارگارین،چیپس،بیسکویت،انواعکیکوغذاهایفرآوریشدهیافتمی شود

مونوسدیمگلوتامات

دررژیمغذاییآسیایی،ماده«مونوسدیمگلوتامات»یابوفوریافتمی شوداینمادهتقریبادرصداسیدگلوتامیک،درصدسدیموبیشازیکدرصدمواددیگرداردنوعیمادهافزودنیاستکهمستقیمرویمغزاثرمی گذاردوسلول هایمغزیراتحتتأثیرقرارمی دهد

اینمادهبهصورتپنهاندربسیاریازموادمانندطعم دهنده هایطبیعی،ادویه ها،سوپ هایآمادهوپروتئینسویاوجوددارد

مطالعاتنشانمی دهدبدنازاسیدآمینهگلوتاماتبهعنوانیکانتقال دهندهتکانه هایعصبیدرمغزاستفادهمی کندوبافت هایواکنش دهندهنسبتبهاینمادهنیزدرقسمت هایدیگربدنیافتمی شود

عملکردغیرطبیعیگیرنده هایگلوتاماتبابروزبیماری هایعصبیچونآلزایمروبیماریهانتینگتونمرتبطاستتزریقاینمادهبهموش هایآزمایشگاهیآسیبواردهبهسلول هایعصبیرابهدنبالداشتهاستعلاوهبراینمصرفباعثچاقی،آسیبچشمی،سردرد،خستگی،سردرگمیوافسردگیمی شود

موادقندیاضافی

نوشیدنی هایشیرینشدهباموادقندیمصنوعیمانندنوشیدنی هایانرژی زاوورزشیونوشابه هابیشترینمنابعموادقندیهستندولیدرکلوچه،کیکواینقبیلخوراکی هاوتنقلات،آبمیوه هایصنعتی،بستنی،آبنباتوغلاتآمادهنیزیافتمی شود

موادقندیاضافیکهدرموادغذایییافتمی شود،بدونداشتنویتامین،موادمعدنی،فیبروموادمغذیمفید،تنهاکالریبالاییراجذببدنمی کندواضافهوزنرابهدنبالدارد

طبقمطالعات،افرادیکهتادرصدکالریروزانهخودراازمنابعقندیاضافهشدهبهموادغذاییدریافتمی کنند،درصدبیشتردرمعرضابتلابهبیماری هایقلبیـعروقیقراردارندایندرحالیاستکهاینخطردرافراددیگرفقطدرصداست

چربی هایاشباع

همیشهازارتباطمصرفموادغذاییوچاقیولاغریبحثمی شودولیکم ترپیشمی آیددربارهتأثیرموادمختلفرویسلامتمغزموضوعیمطرحشودواینمقولهکمینادیدهگرفتهمی شود

چربی هایاشباعازجملهموادیهستندکهعلاوهبراثراتمنفیکهرویسلامتبدنداردوچاقیوافزایشاندازهدورکمرراموجبمی شود،باعملکردمغزنیزمرتبطاستبهطوریکهمحققانتوانسته اندارتباطیمیانرژیم هایچربغربی هاوبیماری هایمغزیبیابند

بهعبارتی،مصرفرژیمغذاییسرشارازچربی هایاشباعمی تواندتواناییمغزرادرکاهشتشکیلپلاک هایمغزیکهبابیماریآلزایمردرارتباطاست،پایینبیاوردایننوعچربی هابهتوانایییادگیریمغزآسیبواردمی کند

کافئین

دانه هایقهوهحاویکافئینهستندکهباعثهوشیاریمغزمی شودوشماراپرانرژیمی کندومغزرافعالنگهمی داردکافئینهمچنینتغذیه سالم زندگی سالم - تولیدآدرنالیناستکهضربانقلبرابالامی برد،پمپاژقلبراانجاممی دهدوراه هایهواییرابازمی کند

همچنیناینماده،ازجذبمجدددوپامیندربدنجلوگیریمی کندوموادشیمیاییرابهمدتطولانی تریدراطرافمغزنگهمی داردایناثردوپامینباعثمی شودقهوهمانندیکمادهمخدرعملکندودردفعاتبعدیمصرف،مغزبهآنواکنشنشاندهد

ازاینرو،مصرفزیادقهوهدرطولروزمی تواندباعثسردردشودواختلالخوابواضطرابایجادکندمصرفبیشازحدقهوهنیزگیجی،هذیانوگاهیتشنجرابهدنبالداردکهحتیدرمواردیمی تواندباعثمرگشود

موادمصنوعی

غذاهایفرآوریشدهازموادنگهدارنده،رنگ هایخوراکیوطعم دهنده هایمصنوعیتشکیلشده اندموادنگهدارنده،موادشیمیاییهستندکهازفسادمادهغذاییجلوگیریمی کنند،رنگ هایخوراکی،رنگخاصیبهمادهغذاییمی دهندوطعم دهنده هایمصنوعیطعمخاصیرابهمادهموردنظرمی دهدهمهاینهاموادیهستندکهنه تنهابرایبدنمفیدنیستندبلکهضررهمدارند

نمک

نمکپایثابتغذایبسیاریازافراداستوبدونآنغذاطعمومزهواقعیپیدانمی کندولیمصرفزیادآناثراتمخربیبویژهرویمغزبهجامی گذاردنمکفعالیتسلولیمغزرابالامی بردوفشارزیادیبهمغزواردمی کندوتعادلمایعاتمغزیوتنظیماتانتقالعصبیرابرهممی زند

سلامتنبودنعروقبدنبامصرفبالایسدیمیانمکدررژیمغذاییوورزشنکردنمرتبطاستودرسنینبالابهسرعتباعثافتعملکردشناختیدرافرادمی شودوهمچنینخطرزوالعقلوآلزایمررابالامی برد

فست فود

اینروزهافست فودهاجایغذاهایخانگیراپرکردهوبهدلیلدردسترسبودن،افرادتمایلزیادیبهمصرفآنهانشانمی دهندهمبرگر،سیب زمینیسرخکردهوحاویمقادیربالاییچربی هایترانس،اشباعوسدیمیانمکوموادقندیاضافهشدهاستکههمگیجزوموادمضربرایمغزوبدنهستند

مصرفبالایاینموادبهدلیلکالریبالاییکهدارند،باعثچاقیمی شوندوهمچنینافرادیکهدرهفتهبیشازچهاربارفست فودمی خورند،بیشتردرمعرضابتلابهبیماری هایقلبیهستنداینموادغذاییاسترسوکوچکشدگیمغزرانیزبهدنبالدارنداسیدهایچربمضروسدیمموجوددرفست فودهادرکنارافزودنیمصنوعی،استرس زابودهومحرکقویبرایمغزبهشمارمی روند

تغذیه سالم زندگی سالم -