10 ماده غذایی برای حفظ سلامت و جوانی

10 ماده غذایی برای حفظ سلامت و جوانی

سیب موز: 10 ماده غذایی برای حفظ سلامت و جوانی سیب موز: یکیازراههایتقویتاستخوانهامصرفپنیراست  به گزارش سیب موز: ایندرستاستکهنمیتوانزمانرامتوقفکردامامیتوانبارعایتیکرژیمغذاییمناسبدرسراسرسالوحتیدرتمامطولعمر،قویتر،سالمتروپرانرژیبود دراینجامادهغذاییبرایرسیدنبهایناهدافمعرفیشدهاند

تقویتکنندهمغز؛زغالاختهاینمیوهحاویمقادیرزیادیفلاونوئیداستکهبرایکمکبهتقویتحافظهبلندمدتوکوتاهمدتمیتواندبسیارمفیدباشد جوانماندنپوست؛انگورپوستانگورقرمزحاویرسوراترولاستکهخاصیتضدالتهابیداردمطالعاتمتعددینشاندادهاندکهرسوراترولازپوستدربرابرتشعشعمضرآفتابکهمیتواندمنجربهسرطانپوستشود،محافظتمیکند ازبینبرندهچاقیشکم؛جواستفادهازغلاتسبوسدارمانندجوکهتغذیه سالم زندگی سالم - بزرگیازپروتئینمحسوبمیشود،چربیشکمیراتادرصدنسبتبهکسانیکهاینغلاترامصرفنمیکنند،کاهشمیدهد ازبینبرندهسرطان؛لوبیابرایکمکبهمحاظفتدربرابرسرطانرودهبزرگوسرطانپروستاتمیتوانیدمقادیرزیادیانواعحبوباتخشکشدهمانندلوبیا،نخود،عدسورابهرژیمغذاییخوداضافهکنیداینحبوباتغنیازفولاتهستندکهمنجربهترمیمسلولهایآسیبدیدهمیشوند تقویتاستخوانها؛پنیرپنیربرایتقویتاستخوانهاازطریقرساندنکلسیمبهبدن،یکقهرمانمحسوبمیشودیکونیماونسپنیرحاویمیلیگرمکلسیماستپنیرهایحاویپروبیوتیکهابرایافزایشباکتریهایخوبرودهوسلامتدستگاهگوارشبعلاوهتقویتسیستمایمنیبدنبسیارمفیدهستند پیشگیریازسرطان؛کلمبروکلیبشقابخودراغنیازسبزیجاتیمانندکلمبروکلیکنیدچونمنجربهکاهشالتهابدربدنمیشودوخطرابتلابهسرطانهایریه،معدهوسرطانهایدیگرراکاهشمیدهد مسکندرد؛زنجبیلزنجبیلحاویآنتیاکسیدانهایقویاستکهخاصیتضدالتهابیداردومنجربهکاهشدردهایعضلانیبعدازورزشمیشود افزایشدهندهچربیخوببدن؛ماهیشاملامگافراوانومقادیربسیارکمتریگلیسیریداستکهخطربینظمیضربانقلبوافتفشارخونرانیزکاهشمیدهد ضدکلسترول؛مرکباتمرکباتحاویفیبرفراوان،پتاسیموموادضدکلسترولاستکهبهتنظیمفشارخونکمکمیکندیکپرتقالمتوسط،کالریانرژیوگرمفیبردارد پیشگیریازدیابت؛قهوهوچایتحقیقاتنشانمیدهدکسانیکهروزیتافنجانچاییاقهوهمینوشند،کمتربهدیابتمبتلامیشوند،البتهاگرمبتلابهفشارخونهستید،درمصرفقهوهدقتکنید

تغذیه سالم زندگی سالم -