این مواد را به ماست اضافه نکنید

این مواد را به ماست اضافه نکنید

سیب موز: این مواد را به ماست اضافه نکنید سیب موز: اضافهکردننارگیلرندهشدهبهماستباعثافزایشوزنوجاقیمیشود  به گزارش سیب موز: اینموادرابهماستاضافهنکنیدبرخیازموادغذاییهستندکهترکیبآن هاباماستسببتغییراتیمی شودکهخوشایندنیستوبایدازاضافهکردنچنینموادیکهترکیبماسترابههممی زنند،جلوگیریکرد

برخیافرادماست هایطعم داروترکیبماستومیوهرامی پسندندومصرفمی کننداماگاهیاوقاتاضافهکردنبرخیموادبهماستعلاوهبراینکهطعممطلوبماستراتغییرمی دهد،فوایدآنراکاهشمی دهدوکالریآنرازیادمی کند برخیازموادیکهبسیاریازافرادبرایخوش طعمکردنماستبهآناضافهمی کنندحاویقنداستوباآنکهحجمکمیدارداماپرکالریوانرژی زااستدراینجابهموادغذاییاشارهمیکنیمکهنبایدهرگزآن هاراباماستترکیبکرد عسل

عسلشیریناستواضافهکردنآنبهماستعلاوهبرآنکهماستراشیرینمی کندوکالریآنرابالامی برد،باعثمی شودکهشمابیشترماستبخوریدوپرخوریکنید میوه هایخشک شده

باآنکهحجموظاهرمیوه هایخشک شدهگول زنندهوکوچکاستاماآن هاحاویقندوکالریبالاییهستندوباخوردنکمیازآن هافردانرژیزیادیبدستمی آوردواضافهکردنآن هابهماستمنجربهتجمعکالریوانرژیدربدنمی شودکهدرنهایتمنجربهچاقیوبرخیبیماری هایدیگرمی شوددراینمورد،میوه هایتازهنسبتبهمیوه هایخشک شدهبیشترتوصیهمی شوند مغزهاوآجیل ها

مغر هاخودبهتنهاییغذاییکاملبهشمارمی آیندکهانرژیوکالریزیادیراواردبدنمی کنداماهنگامیکهآن هارابهماستاضافهمی کنید،بدونآنکهمتوجهشویدحجمبسیاربالاییانرژیوکالریواردبدنخودمی کنیدکهسوختوسازبدنشمارابامشکلروبه رومی کند نارگیلرنده شده

نارگیلخودحاویقنداستواضافهکردنآنبهماستشایدطعمخوبیبدستدهداماموجبپرخوریواضافهوزنشمامی شود تخمکتان

تخمکتانحاویفیبروپروتئیناستومصرفزیادآنباعثمی شودبدننتواندآنرابهخوبیهضمکندوبیشترموادمفیدموجوددرآنبدوناینکهبهبدنجذبشوددفعشودبرخیافرادبهاینعلتکهدانه هایتخمکتانریزاست،مقادیرزیادیازآنرابهماستاضافهمی کنندکهنادرستاست

تغذیه سالم زندگی سالم -