6 عارضه جدی صبحانه نخوردن

6 عارضه جدی صبحانه نخوردن

سیب موز: 6 عارضه جدی صبحانه نخوردن سیب موز: تغذیهنامناسبرویرشدذهنیکودکانونوجوانانتاثیرمنفیمی گذارد  به گزارش سیب موز: ضربالمثلعاقلانه«صبحانهمهمترینوعدهغذاییروزاست»،درطولاعصارمختلفنقلشدهولیبااینحالشایدهنوزعمقاینمسالهکهچراصبحانهبسیاراهمیتدارد،بهدرستیدرکنشدهباشد عوارضجانبیصبحانهنخوردنشاملتاثیراتمنفیرویوزن،عدمسلامتهورمونی،اختلالحافظهوخلقوخویاست چاقیچاقیوعوارضمتعاقبآنازقبیلدیابت،ناباروری،بیماریهایقلبی،وازبزرگتریننگرانیهایقرنهستندعدممصرفصبحانهدراینمیانمیتواندخطرابتلابهچاقیوعدمازدستدادنوزنراوخیمترکندبهگفتهکارشناسانتغذیهنخوردنصبحانهباعثمیشودکهشمادرتمامطولروزپرخوریکنید ایندرحالیاستکهمصرفموادغذاییمناسببرایصبحانهمانعازتجمعانسولینمی شوداینهورمونباعثمی شودکهسلول هایچربی،اسیدهایچرببیشتریذخیرهکندبهعقیدهمحققانافرادیکهصبحانهمی خورندکمتردرمعرضنوساناتوزنقرارمی گیرندیکیازدلایلاصلیچاقیناشیازصبحانهنخوردنایناستکهبدندرحالتروزهطولانیمدتقرارمی گیردسپسزمانیکهغذامصرفمی کنیدبدنموادغذاییدریافتیرابهصورتچربیذخیرهمی کندتادرحالتروزهطولانیمدتازآن هااستفادهکند نتایجپژوهشیکهدرسالانجامشدهاستنشانمی دهدخوردنصبحانهکاملمانندتخممرغوناهارسبکباعثتسهیلکاهشوزن،کاهشخطرابتلابهدیابت،بیماری هایقلبیوکلسترولبالامی شود؛درحالیکهعکساینقضیهیعنیصبحانهسبکوناهارسنگینچنینتاثیریراندارد کاهشسطححافظهبهطورکلیتغذیهنامناسبرویرشدذهنیکودکانونوجوانانتاثیرمنفیمی گذاردمحققاندانشگاهمریلندمشاهدهکردندکودکانیکهصبحانهنمی خورنددرمدرسهاحساسخستگیبیشتریکردهونمی توانندبهدرستیتمرکزداشتهباشندبهعقیدهمحققاندانشگاهآیوواایالاتمتحدهآمریکانیزکودکانیکهبهمیزانکافیآهن،یدوپروتئیندریافتنمی کنندبهرههوشیپایین تریدارند ایندرحالیاستکهکودکانیکهبرایصبحانهبلغورجودوسرمصرفمی کنندحافظهکوتاه مدتقوی تریدارندبهطورکلینتایجتمامپژوهش هایانجامشدهدرخصوصصبحانهنشانمی دهدکهمصرفمنظمصبحانهباعثافزایشقدرتحلمسائل،بهبودیادگیری،افزایشخلاقیتکاریوبهخاطرسپاریبهترمی شود بینظمیدرقاعدگیحذفوعدهصبحانهدرزنانبابینظمیهایدورانقاعدگیهمراهاستعلاوهبراینقاعدگیدردناکویبوستنیزازعوارضدیگرهستند کاهشسطحخلقوخویمصرفموادغذاییمناسببرایصبحانهباعثتامینویتامین هاوموادمعدنیبدنشدهوکمکمی کندکهباانرژیبیشتریروزراسپریکنیداماصرفنظرکردنازاولینوعدهغذاییباعثمی شودکهخیلیزوداحساسخستگیوکج خلقیکنیدنتایجپژوهشهانشانمی دهدبزرگسالانیکهصبحانه کاملیمصرفمی کنندخوش خلق ترومثبت ترازافراددیگرهستند عوارضجانبیفیزیکینخوردنصبحانهخطرابتلابههیپوگلیسمییاکاهشقندخونراافزایشمیدهدعلائمجسمیدیگرشامللرزش،ضعف،سرگیجه،سردرد،احساسسوزنسوزنشدن،سریعشدنضربانقلب،است احساسگرسنگیمدامیکیازدلایلضعفکردنواحساسگرسنگیمداوم،عدممصرفصبحانهاستافرادیکهروزخودرابامصرفصبحانهآغازمی کنندکمترگرسنهمی شوند؛امازمانیکهروزخودرابدونصبحانهآغازمی کنیدمعده تانسیگنال هاییبهمغزفرستادهواعلامخالیبودنمی کند؛درنتیجهازهمانابتدایروزحسگرسنگیدربدنتانشکلگرفتهوباقیمی ماندهرچهدیرتراقدامبهخوردنبکنیدنیزاحساسگرسنگی تانبیشترخواهدشدبهعقیدهمحققانصبحانهنخورهابیشتردردامتغذیهناسالممی افتنداینافرادبرایسیرشدنومقابلهبااحساسگرسنگی شانهرماده غذایینامناسبرانیزمصرفمی کنند

تغذیه سالم زندگی سالم -