اگر دندان هایتان را دوست دارید، این مواد غذایی را نخورید!

سیب موز: همهدوستدارنددندانهاییسالمداشتهوبادندانهاییسفیدویکدستلبخندبزننددرحالیکهموادخوراکیزیادیهستندکهسلامتیدندانهاراحفظمیکنند،برخیازآنهاجزضررچیزدیگریندارنددراینمطلببهشمامیگوییمکهکدامیکازموادغذاییرانبایدمصرفکنید

اگر دندان هایتان را دوست دارید، این مواد غذایی را نخورید!

سیب موز: اگر دندان هایتان را دوست دارید، این مواد غذایی را نخورید! به گزارش سیب موز: شیرینیباعثپوسیدگیدندانهامیشود آبنباتوشکلات

شکلاتهایشیرینوبهخصوصآبنباتهایسفتبهمقدارزیادیشکرداشتهکهاینامربرایسلامتیدندانهامضراست،زیراشیرینیباعثپوسیدگیدندانهاشدهوپوسیدگیهمباعثجذببیشتریباکتریهامیشود

اگر دندان هایتان را دوست دارید، این مواد غذایی را نخورید! 2

چایوقهوه

اسیدتانیکموجوددرقهوهودربرخیانواعچایمیتوانیدمینایدندانراازبینبردهورویآنهالکهایقهوهایایجادکندمطمئنانمیتوانازقهوهوچایدلکند،امابامصرفکمتر،ضررکمتریهممتوجهدندانهامیشود

اگر دندان هایتان را دوست دارید، این مواد غذایی را نخورید! 3

مصرفخیارشورهمراهباغذاباعثساییدگیدندانهامیشود خیارشور

افرادزیادیخیارشوردوستداشتهوآنراهمراهباغذامیلیمیکنند،اماترکیبسرکهاسیدیوشکرموجوددرغذاباعثساییدگیمینایدندانمیشود

اگر دندان هایتان را دوست دارید، این مواد غذایی را نخورید! 4

مرکبات

لیموترش،پرتقالوگریپفروتپرازاسیدسیتریکهستندوایناسیدباعثساییدگیدندانوپوسیدگیمیشودمیتوانمصرفغذاهایاسیدیراکاهشدادتابتواناینمرکباترامصرفکرد

اگر دندان هایتان را دوست دارید، این مواد غذایی را نخورید! 5

مصرفنوشابهباعثساییدگیوپوسیدگیدندانهامیشود نوشابه

نوشابهترکیبشکر،اسیدوکربناتاستکهبرایدندانهابسیارمضراستزیرابهساییدگیوپوسیدگیدندانمنجرمیشود

اگر دندان هایتان را دوست دارید، این مواد غذایی را نخورید! 6

نوشیدنیهایالکلی

ایننوشیدنیهابهراحتیرویدندانلکهایجادکردهواسیدموجوددرآنهاسطحدندانرامیپوشاندتغذیه سالم زندگی سالم -