عادات غذایی منجر به کم خونی

عادات غذایی منجر به کم خونی

سیب موز: عادات غذایی منجر به کم خونی سیب موز: غذاهایگوشتینظیرکبابتغذیه سالم زندگی سالم - عالیآهنهستند  به گزارش سیب موز: کمخونیفقرآهنازشایعترینکمخونیهاستبراساسجدیدترینبررسیها،مشخصشدهاست20درصدخانمها،50درصدخانمهایباردارو3درصدآقایانبهاندازهکافیآهندریافتنمیکنندوهمینامرباعثمیشودکمخونیناشیازکمبوداینمادهمعدنیدرآنهابروزکند البتهبودندرسنینرشد،ابتلابهبیماریهاییمانندکرونوسلیاکوخونریزیهایمکررازعواملیهستندکهزمینهبروزاینمشکلرافراهممیکننداماعادتهایغلطغذایینیزشرایطرابرایابتلابهاینبیماریفراهممیکنندوایندرستهمانچیزیاستکهدراینمطلبمیخواهیمبهآنبپردازیم نوشیدنچایوقهوه

مطالعههانشاندادهاندنوشیدنیهاییمانندچایوقهوهترکیبهایفنولیکدارندکهمانعجذبآهندردستگاهگوارشمیشوندبهعلاوه،درچایترکیبدیگریبهنامتاننوجودداردکهجذباینمادهمعدنیرابهمیزانقابلملاحظهایکاهشمیدهدبهایندلیلتوصیهمیشودبلافاصلهبعدازخوردنموادغذاییحاویآهنیاوعدهغذاییاصلی،ایننوشیدنیهارامیلنکنید زیادهرویدرمصرفلبنیات

حتماباخواندناینعنوانتعجبخواهیدکرداماواقعیتآناستکهکلسیمموجوددرموادغذاییمانندشیر،ماست،دوغوپنیروقتیبامنابعغذاییحاویآهنهمراهشوند،هنگامجذبباآهنموجودرقابتمیکنندوجذباینمادهمعدنیرابهحداقلممکنمیرسانند،بنابراینبهتراستموادغذاییایمانندماستودوغراکهاغلبدرکنارغذاسرومیشوند،باغذاهایگوشتیاینظیرکبابکهتغذیه سالم زندگی سالم - عالیآهنهستند،میلنکنیدالبتهاینتوصیهبهکسانیاستکهبیشتردرمعرضکمخونیناشیازفقرآهنهستند؛مانندکودکانونوجوانان،زنانباردارو… مصرفبیشازحدسویا

سویاازموادغذاییایاستکهپروتئینداردواینترکیبمانعجذبآهنمیشودبنابراینمصرفتوامسویابامنابعگوشتی،عادتغذاییغلطیاستکهزمینهکمبوداینمادهمغذیرافراهمخواهدکردالبتهمشابهاینموضوعدرموردغلاتکاملنیزوجودداردزیرااینموادغذایینیزدارای«فیتات»هستندکهاینترکیبنیزمانعجذبآهنمیشودالبتهفراموشنکنیدنانهاییکهخمیرشانباجوششیرینبهعملنمیآید،بلکهطیفرایندتخمیرتهیهمیشوند،مقادیربسیارکمتریفیتاتدارند مصرفبیشازاندازهمنابعاگزالاتی

موادغذاییایماننداسفناج،ریواس،کرفس،هویج،خیاروجعفریترکیبیبهناماسیداگزالیکدارندکهدردستگاهگوارشباعناصردوظرفیتیپیوندمیخوردوازجذبآنهاجلوگیریمیکندبنابراینمصرفگوشت،مرغ،ماهیوتخممرغبهعنوانمنابعآهنباسبزیهاییادشدهشرایطبروزکمخونیرافراهممیکند نخوردنمنابعویتامین

یکیازویتامینهاییکهجذبآهنرادرسیستمگوارشیافزایشمیدهد،ویتامیناستاینمادهمغذیجذبآهنراچندبرابرمیکندبنابراینمصرفمنابعآهن«هم»و«غیرهم»کهشاملانواعگوشت،عدسولوبیاقرمزاست،بامنابعغذاییحاویاینویتامینکهشاملگوجهفرنگی،بروکلی،کلمبروکسلوانواعمرکباتاست،توصیهمیشود

عادات غذایی منجر به کم خونی 2

کمخونیفقرآهنازشایعترینکمخونیهاست رژیمهایغذاییگیاهخواری

برخیافرادازخوردنگوشتوسایرموادغذاییبامنشاءحیوانیامتناعمیکنندودرواقعرژیمغذاییشانازنوعگیاهخواریاستوکمتربهسراغانواعگوشتمیروند،بنابراینخطربروزکمبودآهندرآنهابالاست باوجودیکهحذفکاملمنابعآهنودریافتاینمادهمغذیازطریقمکملتوصیهنمیشودامااینافرادچارهایندارندجزمصرفقرصهایآهنتابتوانندتاحدودینیازشانبهاینمادهمغذیراجبرانکنند تغذیهنشدنباشیرمادر

جالباستبدانیدبچههاییکهکموزنهستندیاحتیزودترازموعدبهدنیامیآیند،نیازبهآهنبیشتریدارندوآنهاییکهباشیرمادرتغذیهنمیکنند،بیشازدیگراندرمعرضکمخونیناشیازفقرآهنقراردارندعلتاینموضوعآناستکهبررسیهانشاندادهاندجذبآهنموجوددرشیرمادرراحتترازآهنموجوددرشیرخشکغنیشدهاستبنابراینچهبهترکهبچههاحداقلتا1سالگیباشیرمادرشانتغذیهشوند نخوردنمیوههایتازه

میوههاییمانندزردآلو،کیوی،پرتقال،لیمووتوتفرنگیازمنابعویتامینهستندکهتوصیهمیشودمرتبآبآنهاباغذایادرمیانوعدههامصرفشود،بنابراینهرنوعبدغذاییومصرفنکردناینموادغذاییمیتواندزمینهسازبروزکمخونیباشد مصرفنکردندانههاومغزها

برخیازاینموادغذاییمانندکنجد،تخمکدوحلواییوفندقمقادیرقابلملاحظهایآهندارندکهنخوردنآنهادرمیانوعدههاومصرفخوراکیهاییکهدردستهتنقلاتقرارمیگیرند،میتواندزمینهسازکمخونیناشیازفقرآهنباشد جالباستبدانیددر100گرمکنجد،10میلیگرمآهنودر100گرمفندق،6میلیگرمآهن«غیرهم»وجودداردکهالبتهچرببودنآنهاانرژیفراوانیرابهبدنمیرساندبنابراینکسانیکهاضافهوزندارند،بایددرمصرفاینمنابعغذاییحداعتدالرارعایتکنندروزانهیکقاشقغذاخوریتخمکدویاکنجدبخورندو7عددفندقزیرااینمقادیر،معادلیکواحدچربیاستو45کیلوکالریانرژیدارد البتهنبایدفراموشکردکهآهناینموادغذایی2تا3برابرکمترازمنابعحیوانیقابلجذباستامامیتوانباهمراهکردنمیوههایغنیازویتامین،جذبآنهارانیزافزایشداد نخوردنجگر

جگرازموادغذایی،غنیازویتامینهایگروهبهخصوص6و2استوبررسیهانشاندادهاندکمبودآنهاباعثکاهشجذبآهنمیشودالبتهاینموضوعدرموردویتامیننیزصادقاستبنابراینداشتنیکبرنامهغذاییحاویتمامگروههامیتواندازکمبودهایاحتمالیپیشگیریکند

تغذیه سالم زندگی سالم -