مصرف این مواد غذایی در زمستان ضروری است

سیب موز:  درفصلهایمختلفبدنتحتتاثیرتغییراتآبوهواییقرارمیگیردبههمیندلیل،بدنمادرزمستانبهمقدارزیادیویتامینوانرژینیازداریددرواقع،تغییردررژیمغذاییدرهرفصلیضروریست،زیرابااینکارباسوخترسانیدرستبهبدنمانکمکمیکنیمچندمادهغذاییوجوددارندکهبایددرفصلزمستانبهرژیمغذاییماناضافهکنیم،ازجمله

مصرف این مواد غذایی در زمستان ضروری است

سیب موز: مصرف این مواد غذایی در زمستان ضروری است به گزارش سیب موز: مصرفعسلدرزمستانبهمبارزهبدنباویروسهایسرماخوردگیکمکمیکند عسل

عسلجایگزینیعالیبرایشکربودهوبهعنوانشیرینکنندهاستفادهمیشوددرطولزمستانبیشترازآناستفادهکنید،زیرابدنراگرمنگهداشتهوباعفونتهاوویروسهاییکهممکناستباعثسرماخوردگیشوندمبارزهمیکندهرروزیکقاشقغذاخوریعسلخوردهیاآنرابایکلیوانآبگرمیاشیرمخلوطکردهوبنوشید

مصرف این مواد غذایی در زمستان ضروری است 2

مصرفسبزیجاتسبزبرگبهپیشگیریازآسمکمکمیکند سبزیجاتسبزبرگ

گنجاندنسبزیهاییمثلاسفناجدررژیمغذاییضروریستاسفناجحاویمقدارزیادیآنتیاکسیدانهاوویتامینهایواستاینسبزیبرایپوستومومفیدبودهوبرایبدنآهن،پروتئینوموادمعدنیفراهممیکندجدایازویتامینهایآن،بهپیشگیریازآسمهمکمکمیکند

مصرف این مواد غذایی در زمستان ضروری است 3

هویجحاویمقدارزیادیویتامیناست سبزیجاتریشهای

سبزیجاتیمثلهویج،چغندر،شلغموسیبزمینینهتنهاحاویموادمغذیمختلفهستند،بلکهدرزمستانهمبهوفوریافتمیشوندهویجحاویمقدارزیادیویتامینبودهوبرایپوستمفیداست،وبهمبارزهباسرماخوردگیودیگرعفونتهایشایعکمکمیکند

مصرف این مواد غذایی در زمستان ضروری است 4

مصرفمرکباتدرزمستانبهسوختوسازبدنکمکمیکند مرکبات

مرکباتبهخصوصپرتقالازجملهمیوههایفصلیهستندپرتقال،انگورونارنگیسرشارازویتامینبودهوبرایپوستوسوختوسازبدنمفیدهستنداینمیوههاهمچنینباسرماخوردگیمبارزهکردهومصرفمنظمآنهاویروسهارادورنگهمیداردفیبرموجوددرآنهابهکنترلکلسترولهمکمکمیکند

مصرف این مواد غذایی در زمستان ضروری است 5

درفصلهایمختلفبدنتحتتاثیرتغییراتآبوهواییقرارمیگیرد سیر

سیرفوایدزیادیدارد،بهخصوصدرزمستانسیربدنرادرطولزمستانگرمنگهداشتهوخواصضدباکتریاییوضدویروسیآنبابیماریهایمختلفمبارزهمیکند

تغذیه سالم زندگی سالم -