قوانین دنیس ولف برای حجم

سیب موز: قوانین دنیس ولف برای حجم

به گزارش سیب موز: قانون یک: بازه حرکات

قوانین دنیس ولف برای حجم

سیب موز: قوانین دنیس ولف برای حجم

دنیس میداند که تعداد بازه حرکات در هر ست نباید برای او از عدد خاصی تجاوز کند . این عدد برای دنیس 10-12 حرکت در هر ست است ، البته اواستثنا را همیشه درنظر میگیرد. برای مثال تعداد حرکات هر ست پشت پا او تا 20 حرکت و برای عضلات شکم نیز تا 25 تجاوز میکند.

قانون دو :قانون اصلی

در برنامه دنیس برای هر قسمت از بدن در دوره حجم حداقل سه ست تک عضله برای عضله هدف وجود دارد و نحوه انجام این ست نیز درآغاز تمرین است ، زیرا که درآغاز بدن انرژی بیشتری دارد.برای مثال دنیس روز سینه خود را با پرس سینه تخت یا برای جلو بازو از جلو بازو هالتر شروع میکند.

قانون سه : تثبیت حجم تمرین

دنیس ولف معمولا 3 تا 4 تمرین و در مجموع 12 تا 16 برای هر قسمت از بدن انجام میدهد که ساق پا و شکم از این قاعده مستثنا هستند و آنها را کمتر از حد بقیه اعضا تمرین میدهد.فرمول خاصی وجود ندارد فقط مطمئن شوید که تمرین کافی برای تحت فشار قراردادن عضله مورد نظر از کلیه زاویه ها انجام میدهید و حجمی را انتخاب کنید که فکر میکنید بیشتر برای بدن شما کارایی دارد

قانون چهار :کیفیت یا کمیت؟

به همان میزان که دنیس بر وزنه های آزاد مانند دمبل ویا هالتر تمرکز میکند (کمیت) – در برنامه او تمرکز بر ماشین ها و دستگاه ها نیز وجود دارد زیرا که او به ریزترین تک عضله ها نیز تمرکز میکند(کیفیت)-برای مثال شاید کراس اور برای سینه به نسبت سایر حرکات سایز ندهد ولی فرم بهتری نسبت به آن 2 به او میدهد.باید مانند یک مجسمه ساز بر حجم و تفکیک تمرکز کنید