بهترین شیوه اجرای جلو بازو هالتر

سیب موز: بهترین شیوه اجرای جلو بازو هالتر

بهترین شیوه اجرای جلو بازو هالتر

سیب موز: بهترین شیوه اجرای جلو بازو هالتر

به گزارش سیب موز: – کدامیک از این دو حرکت برای رشد عضلات بازو بهترند: جلو بازو هالتر دست باز یا جلو بازو هالتر دست جمع ؟

– برای پاسخ مناسب به این سوال بهتر است ابتدا این دو نوع متفاوت را اجرا را با هم مقایسه کنیم، جلو بازو هالتر با فاصله کم بین دست ها سربلند دو سر بازو را بیشتر تحت فشار قرار می دهد، یعنی همان بخشی که ایجاد کننده پیک جلو بازو است .

از سوی دیگر استفاده از فاصله بیشتر بین دست ها در حرکت جلو بازو با هالتر امکان استفاده از وزنه های بیشتر و اعمال فشار بیشتر بر سر داخلی دو سر بازو را فراهم می کند.

• عضلات جلو بازو تشکیل شده از دو سر که از دو نقطه مجزا در استخوان کتف شروع می شود، ولی در نهایت با یک تاندون مشترک به مفصل آرنج اتصال می یابد. هر چند کار مجزا روی این دو سر غیر ممکن است ولی می توانید با استفاده از تغییر فرم اجرای حرکات از جمله تغییر فاصله بین دست ها فشار بیشتری را به هر یک از سر های مورد نظر اعمال کنید.

• وقتی هالتر را با فاصله حدود عرض شانه بین دست ها می گیرید، بازوها در حالتی قرار می گیرد که حالت طبیعی آناتومی بدن است، یعنی مستقیم به سمت پایین بدون چرخش به طرفین.

• وقتی هالتر را با فاصله بیش از عرض شانه بگیرید، دستها از مفصل شانه کمی به سمت بیرون می چرخند، که بعنوان چرخش خارجی شناخته می شود. هرچه فاصله دستها از هم بیشتر باشد، چرخش خارجی بیشتر خواهد بود و سر داخلی (کوتاه دوسر) بیشتر در حرکت درگیر می شود. ضمن اینکه این نوع گرفتن کمی مسیر حرکت هالتر را کوتاه تر کرده و به شما امکان می دهد از وزنه های کمی بیشتر استفاده کنید.

• وقتی فاصله دستها نسبت به هم کمتر از عرض شانه باشد، بازوها کمی به سمت داخل می چرخند، که بعنوان چرخش داخلی نامیده می شود. هر چه فاصله دستها کمتر باشد، چرخش داخلی بیشتر خواهد بود و سر خارجی (بلند) دو سر بیشتر درگیر می شود، که بخش اصلی از پیک بازو بدلیل همین سر ازعضله است.

در نهایت می توان پیروز نهایی این مقایسه را اجرای حرکت با فاصله کم بین دستها به حساب آورد.

به این دلیل که اغلب افراد می خواهند پیک بزرگتری در جلوبازوهای خود داشته باشند و سر بلند دو سر بخش مهمی از سایز جلو بازو را تشکیل می دهد، بهترین انتخاب تمرکز بیشتر روی اجرای حرکت جلو بازو هالتر با فاصله کم بین دست ها می باشد، یعنی گرفتن میله با فاصله کمتر از عرض شانه بین دست ها.

با این وجود بهترین راه برای ساختن حجمی متناسب در کل بازوها تغییر متناوب شیوه قرار دادن دست ها روی میله هالتر است، بین گرفتن با فاصله کم، گرفتن با فاصله متوسط و گرفتن با فاصله بیش از عرض شانه .

در حالیکه فاصله کمتر بین دست ها برای تمرکز روی سر بلند دوسر بازو برای توسعه بیشتر پیک بازو بهتر است، فاصله استاندارد بین دست ها روی هر دوسر بازو برای توسعه بیشتر پیک جلوبازو بهتر است، فاصله استاندارد بین دست ها روی هر دوسر بازو فشار می آورد و فاصله زیاد بین دست ها نه تنها بهترین فشار را روی سر کوتاه جلو بازو اعمال می کند، بلکه به شما امکان میدهد تا از وزنه کمی بیشتر استفاده کنید، برای افزایش بار کاری روی جلوبازو.