بررسی نقش جوامع میزبان در پشتیبانی از توسعه گردشگری

سیب موز: بررسی نقش جوامع میزبان در پشتیبانی از توسعه گردشگریReviewed by on Feb 1Rating:

چکیده

توسعه مقاصد گردشگری نیازمند حمایت مؤثر و همه جانبه جوامع برای همراه و همسو کردن ذی نفعان گردشگری و گسترش تعاملات رضایت بخش گردشگران و اجتماعات میزبان است. در نتیجه این تعاملات سازنده و مؤثر، منافع گردشگری برای گردشگران و جوامع میزبان ارتقا یافته و می تواند زمینه های توسعه ملی را فراهم کند. به منظور جلب حمایت های جامعه، بر مبنای نظریه مبادله اجتماعی باید زمینه های رضایت افراد جامعه بیش از پیش فراهم شود. آنچه می تواند این مهم را محقق سازد، برایند ادرسیب موزت و برداشت های مثبت یا منفی از توسعه صنعت گردشگری است. بر اساس مبانی نظری، ابعاد چهارگانه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به عنوان مؤلفه های اساسی هستند که در جوامع میزبان، زمینه تکوین ادرسیب موزت مثبت و منفی اجتماعات محلی را ایجاد می کنند. در مطالعه حاضر، چگونگی اثرات این متغیرها بر یکدیگر و تأثیر آنها بر حمایت و پشتیبانی از توسعه گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی روایی متغیرهای مدل از روش تحلیل عامل و برای بررسی روابط علّی بین متغیرهای پنهان مدل از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. تحلیل داده های با بهره گیری از نرم افزارهایSPSS23  وAMOS 18 انجام می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از عوامل مهم حمایت یا عدم حمایت جامعه میزبان، میزان رضایت مندی از گردشگری است. این عامل با ضریب تأثیر 0/9 مهم ترین عامل تبیین کننده واریانس متغیر وابسته است. بعد اجتماعی با ضریب تأثیر 08 به صورت غیرمستقیم و از طریق دو متغیر اثرات ادراک شده مثبت و رضایت مندی، مهم ترین عوامل مؤثر بر حمایت از توسعه گردشگری هستند.

به گزارش سیب موز: کلیدواژه ها: گردشگری؛ جامعه میزبان؛ حمایت و پشتیبانی از توسعه گردشگری؛ رضایت از توسعه گردشگری

نویسندگان:

علی رجب زاده قطری: دکتری مدیریت، دانشیار، گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

نسیبه محمدپور: دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

عادل آذر: دکتری مدیریت، استاد، گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

حمید ضرغام بروجنی: دکتری مدیریت، دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی – دوره 6، شماره 2، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

بررسی-نقش-جوامع-میزبان-در-پشتیبانی-از-توسعه-گردشگری

سیب موز: » بررسی نقش جوامع میزبان در پشتیبانی از توسعه گردشگری