مفهوم طرح فضایی روی شال انوشه انصاری + تصاویر

سیب موز: مفهوم طرح فضایی روی شال انوشه انصاری + تصاویر

جزئیات شال انوشه انصاری در مراسم اسکار

شال انوشه انصاری در مراسم اسکار

مجله سیب موز : انوشه انصاری در مراسم اسکار و در زمان دریافت دومین اسکار اصغر فرهادی به نمایندگی از او از شالی با تصویر فضایی زادگاهش یعنی مشهد مقدس استفاده کرده بود. اما این عکس فضای چه جزئیاتی دارد؟

به گزارش سیب موز: او اعلام کرده تصاویر این چنینی نشان می دهد که از فضا مرزی قابل مشاهده نیست و جدایی بین ملت ها معنایی ندارد.

مفهوم-طرح-فضایی-روی-شال-انوشه-انصاری-تصاویر

سیب موز: مفهوم طرح فضایی روی شال انوشه انصاری + تصاویر جزئیات شال انوشه انصاری , انوشه انصاری در مراسم اسکار

مفهوم-طرح-فضایی-روی-شال-انوشه-انصاری-تصاویر 2

جزئیات شال انوشه انصاری , انوشه انصاری در مراسم اسکار