وعده های جدید احمدی نژاد رسید! - اخبار سیاسی

ابوالفضل رحیمی این کارتون را با عنوان «آغاز وعده های سفید!» در روزنامه قانون منتشر کرده است.

وعده-های-جدید-احمدی-نژاد-رسید-اخبار-سیاسی

.گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت سیب موز