ترامپ و کراوات های بلندش (عکس) - اخبار سیاسی

کاربران شبکه های اجتماعی «بلندی کراوات های ترامپ» را در توئیتر سوژه کردند که در زیر برخی از این تصاویر را مشاهده می کنید.

ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی 2 ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی 3 ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی 4 ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی 5 ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی 6 ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی 7 ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی 8 ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی 9 ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی 10 ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی 11 ترامپ-و-کراوات-های-بلندش-عکس-اخبار-سیاسی 12

اخبار  بین الملل  -  عصر ایران

.گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت سیب موز