اعتیاد هم واگیر دارد

اعتیاد هم واگیر دارد

سیب موز: اعتیاد هم واگیر دارد

سیب موز شما می توانید تضمین کنید انسانی که همه عوامل بهد اشتی را رعایت کرد ه هیچ وقت سرما نخورد ؟ اعتیاد هم مثل باقی بیماری های واگیر است.

روزنامه اعتماد در د همین کنگره بین المللی اعتیاد با علی موید ی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخد ر گفتگوی کوتاهی درباره اعتیاد انجام داده است؛

گفتید که آمارهای استخراج شد ه د ر آخرین تحقیق د رباره شیوع مصرف مخد رها و محرک ها نیازمند بازنگری است. کلیت این آمارها، وضعیت شیوع و مصرف و ورود قاچاق و بروز جد ید سالانه را نگران کنند ه تر نشان می د هد ؟

به گزارش سیب موز آمار اعتیاد زنان نگران کنند ه است. متاسفانه آمار اعتیاد جوانان هم قابل توجه و نگران کنند ه است اما آمار اعتیاد کود کان چند ان بالا و قابل بیان نیست چون تعد اد کود کانی که د ر زمان بارد اری ماد ر آلود ه شد ه اند خیلی کم است و خوشبختانه حوزه د رمان و بهد اشت برای پیشگیری و د رمان اعتیاد نوزاد ان تلاش های خوبی د اشتند . اما آمار اعتیاد زنان بارد ار هم قابل توجه است. البته تعد اد ، زیاد نیست اما حتی وجود یک زن بارد ار معتاد هم قابل توجه است و باید تلاش کنیم د ر این حوزه قد م های هد فمند تر و بهتری برد اریم.

اما اقد امات د ولت های ایران د ر مقابله با اعتیاد تاخیر د ارد .

رویکرد جهان د ر ١٠٠ سال پیش رویکرد مقابله ای بود ه و د ر 5٠ سال پیش رویکرد د رمانی بود ه. ما هم د ر سال های اول پس از انقلاب، رویکرد مقابله ای د اشتیم اما بلافاصله ریل را به سمت رویکرد د رمانی تغییر د اد یم. امروز هم پیشگیری اولویت ما است و د ولتمرد ان هم تمام قابلیت شان را بر پیشگیری از اعتیاد متمرکز کرد ه اند .

مواد روانگرد ان آمد و شیوع پید ا کرد ، بعد د ولت نسبت به د رمان این نوع اعتیاد اقد ام کرد . زنان بارد ار و کود کان معتاد شد ند بعد د ولت برای د رمان این گروه اقد ام کرد که هنوز هم د ر تهران بیمارستانی برای بستری کود کان معتاد راه اند ازی نشد ه. این تاخیرها چطور باید حل شود ؟

شما می توانید تضمین کنید انسانی که همه عوامل بهد اشتی را رعایت کرد ه هیچ وقت سرما نخورد ؟ اعتیاد هم مثل باقی بیماری های واگیر است.

ولی خیلی مخوف تر با ابعاد اقتصاد ی شد ید تر.

بله. عمق تاثیرگذاری اش خیلی بیشتر است و به همین د لیل باید تلاش کنیم موانع لازم د ر مسیر ابتلا به این بیماری ایجاد شود و د ولت هم زحمت می کشد که این موانع را ایجاد کند .