احمد ی نژاد د ر حال تست شورای نگهبان؟

احمد ی نژاد  د ر حال تست شورای نگهبان؟

سیب موز: احمد ی نژاد د ر حال تست شورای نگهبان؟

سیب موز   ابوالقاسم رئوفیان د بیرکل حزب ایران زمین درباره هدف تحرکات سیاسی احمدی نژاد به روزنامه اعتماد گفت؛این روزها آقای احمد ی نژاد برای ارتباط با تود ه های اجتماعی تلاش می کند و با توجه به عملکرد خود د ر د و د وره ریاست جمهوری اش تصور می کند هواد ارانی د ر سراسر کشور د ارد که خواهان بازگشت او به قوه مجریه هستند .

وی افزود: د ر خلال سفرهای استانی آقای احمد ی نژاد به نقاط مختلف کشور، وی می کوشد تا جامعه را از نظر تمایل برای کاند ید اتوری خود تست کند . اقبال مرد م د ر استان های مختلف می تواند د ر تصمیم گیری او برای حضور یا عد م حضور او د ر انتخابات تاثیرگذار باشد .

به گزارش سیب موز رئوفیان با بیان اینکه احمد ی نژاد د ر این مد ت د ر حال ارزیابی بازتاب استقبال جامعه از خود و همچنین اظهارات فعالان سیاسی نسبت به خود بود ه است، تاکید کرد: او د ر حال تست نخبگان، شورای نگهبان و اقبال مرد م نسبت به خود است و بعید است با بررسی شرایط احمد ی نژاد تصمیم به کاند ید اتوری بگیرد .

این چهره اصولگرا می گوید: البته این احتمال وجود د ارد که از فرد ی نزد یک به خود د ر انتخابات ٩6 حمایت کند چرا که ممکن است شورای نگهبان صلاحیت او را برای ورود به جایگاه ریاست جمهوری تایید نکند .

رئوفیان با بیان اینکه اصولگرایان تمایلی به حمایت از او ند ارند و از مد ت ها پیش احمد ی نژاد را به خاطر خطاهای واضح و زیاد ی که مرتکب شد ه از خود طرد کرد ه اند ، گفت: به نوعی می توان گفت که اصولگرایان از احمد ی نژاد عبور کرد ه اند .

عضو جبهه ایستادگی گفت: آقای قالیباف از د یگر کاند ید اهای محتمل جریان اصولگرایی است. او خود را برای حضور د ر جایگاه ریاست جمهوری آماد ه کرد ه است. د ر صورتی که آقای قالیباف کاند ید ا شود اقبال خوبی از سوی مرد م به او خواهد شد . حمایت یا عد م حمایت اصولگرایان از آقای قالیباف بستگی به این د ارد که آقای روحانی د ر این مد ت باقیماند ه بتواند مشکلات کشور را تا حد مطلوبی رفع کند یا خیر.