زندگینامه میخائیل برمن

زندگینامه میخائیل برمن

برمن و «درگیری منفعلانه با مخاطب»طراحی های کوچک میخائیل برمن بلژیکی ـ دوشادوش پرتره های پیچیده روانشناسانه، محتوای مبهم و تاریکی نقاشی های رنگ روغن اش ـ کششی آرام اما پی گیر را به همراه دارد سایز کوچک و پالت خنثی در این آثار ما را اغواگرانه به دیداری خودمانی دعوت می کند؛ کنار هم آمدن منابع تاریخی نامعلوم ما را درون زمانی نامعلوم می کشد.

زندگینامه میخائیل برمن

«برمن» این منابع را از تنوع وسیعی از روزنامه ها، کتاب ها و آرشیوهای عکس که بسیاری شان در نیمه اول قرن 20 چاپ شده اند دست چین می کند. وی این منابع را ـ با زوم کردن روی جزئیاتشان، یک جا آوردن بخش هایی از چندین عکس در یک اثر یا کنار هم آوردن اُبژه های به کار رفته، در مقیاس های متفاوت قابل توجه - از زمینه اصلی به اثرش منتقل می کند.

در این آثار شخصیت ها در یک دنیای تیره، ناخوانده و نامشخص رها شده اند؛ جایی که به طور غم انگیزی به نمایش آئین هایی عجیب می پردازند. بدن های معیوب و سوراخ شده، موتیفی است که بارها در آثارش رخ می دهد همان گونه که مدل ها و قسمت های معماری، ماسک ها، روپوش ها و خدمتکاران. اگر چه بازیگران اصلی «برمن» بی تفاوت به مشغله ها و سرنوشتشان دوباره و دوباره حاضر می شوند، درد و آرامش آن ها در کار وی نفوذ می کند. بدین معنی که هنرمند اتمسفر افسرده را با تفسیری کنایه آمیز سوراخ می کند (در طراحی های اخیر شخصیت ها به شکل طنز آمیزی صحنه را در مرکز تصاویر روایت می کنند.) تصاویری که به شکلی عامدانه بی سر و ته هستند. همان گونه که منتقدی می نویسد. «کارهای برمن با گرایشی سورئالیستی به منظور طفره رفتن از یک کل منطقی اشباع شده اند.»

استفاده ترکیبات متنوع، گرافیت، آبرنگ و مرکب سفید، گاهی با رد قلمی از قهوه یا اشاره هایی از گواش و رنگ روغن کامل شده، «برمن» در فاصله ای طولانی روی هر طراحی کار می کند و اغلب دوباره به کاری برمی گردد که برای سال های طولانی کنار گذاشته است.

هر قطعه یک ضمیر مشخص در خود دارد، چنان چه بدن ها در فضای تیره محو می شوند. یا ساختمان ها و زمینه فقط با یک حرکت سریع مداد طرح می شوند.

اما دنیای رویایی «برمن» موقتی است: چنان چه به نظر می رسد هر لحظه آماده تغییر و فرو ریختن است. در کارهای ترکیب مواد اخیرش (که در آن ها از تکه پاره های جلد کتاب، پاکت نامه ها یا دیگر اشیاء روزمره استفاده کرد.) مسیری بیش از پیش قرار دادی را ارائه داده است با این همه مواد به کار رفته ـ لکه های کوچک کاغذ و مقواهای نازک لکه دار با نوشته های هنرمند به خودش- هنوز یک احساس تاریخی جدای از محتوای طراحی ها به دست می دهد.

طراحی هایی که اغلب آن ها نیز بر لبه ای از فروپاشی به نظر می رسند، اما چیزی که هست این که عدم قطعیت در کل طراحی های «برمن» ریشه دوانده است. بی مکانی و بی زمانی عنصر ثابت این آثار است، هر گونه جستجو برای یافتن رخنه های روایت مسدود است. فیگورها اغلب در فضایی کم نور محو شده اند یا پشت به تصویرند. چنان چه در اثر conducinator2002. در مصاحبه ها او همواره بر فرسودگیش با انفعال به معنای فقدان تفکر انتقادی جامعه مدرن صحه می گذارد.

بدین ترتیب با نمایش بی تفاوتی و بیرون راندن احساس و بوسیله محول کردن تفسیر هنرش بر عهده خود مخاطب، شاید «برمن» می تواند به عنوان مشوق حرکت، درگیری و به طور ایده آل تغییر دیده شود.

هفته نامه هنرهای تجسمی تندیس