تصاویر: عجب ترین تصادف قرن!

سیب موز:

جالب اینجاست با این تصادف وحشتناک طرف عمرش بدنیا بوده و سالم مانده و همینطور که در عکس آخر می بینید همسرش از این که از این حادثه جان سالم مانده بسیار خوشحال میباشد !

تصاویر: عجب ترین تصادف قرن!

سیب موز: تصاویر: عجب ترین تصادف قرن!

تصاویر: عجب ترین تصادف قرن! 2 تصاویر: عجب ترین تصادف قرن! 3 تصاویر: عجب ترین تصادف قرن! 4 تصاویر: عجب ترین تصادف قرن! 5