خطای دید باور نکردنی!

سیب موز:

به نقاط مختلف تصویر زیر نگاه کنید.

خطای دید باور نکردنی!

سیب موز: خطای دید باور نکردنی!

مطمئناً متوجه رقص تصویر شده اید!

تصویر کاملاً ثابت است و این خطای دید شماست

خطای دید باور نکردنی! 2