به نظر شما میشه به دخترا اعتماد کرد؟؟؟!!!!!!!!!!!!

سیب موز:

بدون شرح !!!!!!!!!!!!!!!!!!

به نظر شما میشه به دخترا اعتماد کرد؟؟؟!!!!!!!!!!!!

سیب موز: به نظر شما میشه به دخترا اعتماد کرد؟؟؟!!!!!!!!!!!!

به نظر شما میشه به دخترا اعتماد کرد؟؟؟!!!!!!!!!!!! 2