طوفان های عظیم گرد و غبار 1

1 . فونیکس- آریزونا- 2012

طوفان های عظیم گرد و غبار 1

2 . فونیکس- آریزونا- 2011

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 2

3 . اقیانوس هند در نزدیکی Onslow- استرالیا- 2013

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 3

4 . فونیکس- آریزونا- 2012

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 4

5 . خارطوم- سودان- 2007

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 5

6 . فونیکس- آریزونا- 2012

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 6

7 . نیو ساوت ولز- استرالیا- 2010

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 7

8 . خارطوم- سودان

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 8

9 . عراق- 2005

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 9

10 . فونیکس- آریزونا- 2011

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 10

11 . فونیکس- آریزونا- 2011

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 11

12 .  عراق- 2007

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 12

13 . فونیکس- آریزونا- 2012

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 13

14 . فونیکس- آریزونا- 2011

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 14

15 . فونیکس- آریزونا- 2011

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 15

عکس های حوادث - تصویرنما

طوفان های عظیم گرد و غبار 1 16