والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

سیب موز: هنگامی که صحبت از والپیپر به میان میآید یاد تصاویر زیبایی می افتیم که در اندازه مشخص برای صفحه گوشی طراحی شده اند اما این بار اپل کاربران خود را تحویل گرفته و در کنار والپیپرهای معمولی، تصاویر زنده ای را نیز برای کاربران مشکل پسند لحاظ کرده است تا iOS 9 از لحاظ والپیپر چیزی کم و کسر نداشته باشد.

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

سیب موز: والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

به گزارش سیب موز: والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 2

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 3

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 4

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 5

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 6

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 7

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 8

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 9

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 10

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 11

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 12

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید

والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 13 والپیپیرهای بسیار زیبای آیفون های جدید 14