تصاویر: توراکو زیباترین پرنده دنیا

سیب موز: مجله مراحم؛ توراکو معروف به مرغ بهشتی پرنده ای از تیره موزخواران در جنوب شرقی آفریقا است. این پرنده منحصر به فرد طیف رنگی مختلف ازجمله سبز،آبی و حتی صورتی دارد و از میوه های درختان تغذیه می کند

تصاویر: توراکو زیباترین پرنده دنیا

سیب موز: تصاویر: توراکو زیباترین پرنده دنیا توراکو, مرغ بهشتی,پرنده زیبا

تصاویر: توراکو زیباترین پرنده دنیا 2

توراکو, مرغ بهشتی,پرنده زیبا

تصاویر: توراکو زیباترین پرنده دنیا 3

توراکو, مرغ بهشتی,پرنده زیبا

تصاویر: توراکو زیباترین پرنده دنیا 4

توراکو, مرغ بهشتی,پرنده زیبا

تصاویر: توراکو زیباترین پرنده دنیا 5

توراکو, مرغ بهشتی,پرنده زیبا

تصاویر: توراکو زیباترین پرنده دنیا 6

توراکو, مرغ بهشتی,پرنده زیبا

تصاویر: توراکو زیباترین پرنده دنیا 7

توراکو, مرغ بهشتی,پرنده زیبا

تصاویر: توراکو زیباترین پرنده دنیا 8