زندگی خوب

22331زندگی خوب

خوب زندگی کردن یک هنر است که وقتی به دست آید صاحب آن طعم شادی و سلامت واقعی را خواهد چشید. داشتن یک گلدان سبزیجات، پشت پنجره آشپزخانه نه تنها آشپزی را آسان می کند بلکه سلامتی و انرژی فراوانی در افراد خانواده به وجود می آورد...

زندگی خوب

طعم غذایی که با سبزیجات دست پرورده خود تهیه می کنید بسیار دلچسب تر از هر غذای دیگر خواهد بود.

● مواد مورد نیاز

ـ ظرف مناسبی به عنوان گلدان

ـ خاک کمپوست

ـ یک پیمانهکود فسفره و یک پیمانه کود پتاسه

ـ نشاء های سیر، چغندر، لوبیا سبز، فلفل، پیازچه، کاهو

1) پس از باز کردن سوراخ زهکش گلدان، گلدان را از خاک سبک کمپوست و کودهای تهیه شده پر نمائید، سپس ابتدا نشاء سیر را در گلدان بکارید.

2) حالا نوبت کاشت کاو است. در واقع ترتیب کاشت بر حسب پا کوتاهی و پا بلندی سبزی هاست.

3) حال نوبت به کاشت نشاء های چغندر می رسد.

4) نشاهای فلفل را بعد از چغندر بکارید.

5) در این مرحله نشاءهای پا کوتاه لوبیا سبز را بکارید.

6) حال پیازچه ها را کاشته سپس گلدان را آبیاری نموده و در محلی آفتاب گیر جلوی پنجره آشپزخانه قرار دهید.