تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان

news20169819124326348

سیب موز: مجله مراحم؛ بر اساس منابع تاریخی برگزاری اولین کارناوال ها در ایران به سال 1311 و دوران رضاشاه پهلوی برمی گردد. در سال 1311 خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ایران برگزار شد که از آن ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است.

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان

سیب موز: تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان

بر اساس گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” اولین کارناوال شادی در ایران در سال 1311 پس از فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضا شاه برگزار شد.

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 2

بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار در سال 1901 به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود.

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 3

کارناوال خیابانی پس از فسخ قرارداد “دارسی” در ایران

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 4

در سال 1311 خورشیدی (1933 میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 5

فسخ قرارداد “دارسی” نهایتا به انعقاد قرارداد دیگری منجر شد گه در آن سهم ایران از فروش نفت بیشتر شد.

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 6

کارناوال خیابانی پس از فسخ قرارداد “دارسی” در ایران

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 7

مدتی بعد در تاریخ 24 اسفند 1311 هم زمان با سالروز تولد رضاشاه پهلوی کارناوال بزرگ تری در تهران برگزار شد.

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 8

رقص آدمک ها در کارناوال شادی در تهران

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 9

برگزاری کارناوال های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت. تنها عکس هایی از کارناوال ای سال 1311 به جا مانده است.

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 10

“سیرک صفوی” در کارناوال تهران

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 11

کارناوال در سال 1311 خورشیدی در تهران

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 12

“کاروان الاغ ها” در کارناوال تهران

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 13

برگزاری کارناوال مقابل ساختمان تلگراف خانه در ضلع جنوبی میدان توپخانه

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 14

گروه موزیک نظامیان در کارناوال شادی

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 15

کارناوال در میدان توپخانه

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 16

ترافیک در روز برگزاری کارناوال

تصاویر: کارناوال شادی در زمان رضا خان 17

کارناوال در سال 1311 خورشیدی در تهران

*مقالات تاریخی - دویچه وله