پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر)

news201698199318363

سیب موز: به گزارش مجله مراحم؛ تصاویری که در ادامه می بینید بازسازی لباس زنان و بانوان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ و نواحی مختلف ایران است.

به گزارش سیب موز: به این معنی که پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف از روی حجاری ها، حکاکی ها، مجسمه ها و سفالینه های به جا مانده از ادوار مختلف ایران کپی برداری و بازسازی شده است.

این تصاویر از کتاب «نگار زن» که در سال 1352 توسط انجمن بین المللی زنان ایران منتشر شده است بازنشر شده اند.

پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر)

سیب موز: پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر)

پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 2 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 3 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 4 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 5 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 6 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 7 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 8 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 9 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 10 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 11 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 12 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 13 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 14 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 15 پوشش زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخ (تصاویر) 16