عکس: آب فروش دوره گرد در زمان قاجار

news2016816927589570

سیب موز: عکسی دیده نشده از یک فروشنده دوره گرد آب در عهد قاجار؛ این عکس از مجموعه آنتوان سوریوگین عکاس ایرانی گرجی عهد قاجار انتخاب شده است.

عکس: آب فروش دوره گرد در زمان قاجار

سیب موز: عکس: آب فروش دوره گرد در زمان قاجار