دختران مدلینگ در زمان قاجار (تصاویر)

news20168151219277456

سیب موز: مجله مراحم؛ مد و مدگرایی در هر دوره ای نیازمند یک نوع طرز لباس پوشیدن است و در زمان های گذشته قطعا نوع تیپ و لباس چیز دیگری بوده استو در آینده هم این گونه که ما اکنون لباس م یپوشیم نخواهد بود.

به گزارش سیب موز:  تصاویری از نوع پوشش و تیپ دختران در 200 سال پیش که برای شما گرد اوری کرده ایم امید واریم لذت ببرید.

دختران مدلینگ در زمان قاجار (تصاویر)

سیب موز: دختران مدلینگ در زمان قاجار (تصاویر)

دختران مدلینگ در زمان قاجار (تصاویر) 2 دختران مدلینگ در زمان قاجار (تصاویر) 3 دختران مدلینگ در زمان قاجار (تصاویر) 4 دختران مدلینگ در زمان قاجار (تصاویر) 5 دختران مدلینگ در زمان قاجار (تصاویر) 6