غنیمت شمردن فرصت ها در اسارت شام

غنیمت شمردن فرصت ها در اسارت شام

سیب موز: غنیمت شمردن فرصت ها در اسارت شام

سیب موز: سفر اسارتی حضرت سجاد و اهل بیت (علیهم السلام) ترتیب داده شده، یزید همه را به مسجد أموی دعوت کرده و خود نیز حضور یافته است. یزید خطیبی را دعوت کرده بود که او به منبر رود.