اهیمت اربعین از کجاست؟

اهیمت اربعین از کجاست؟

سیب موز: اهیمت اربعین از کجاست؟

سیب موز: اگر حسین شهید می شد، اما مردم آن روز و مردم نسل های بعد نمی فهمیدند که حسین شهید شده، این خاطره چه اثری و چه نقشی می توانست در رشد و سازندگی و هدایت و برانگیزانندگی ملت ها و اجتماعات و تاریخ بگذارد ؟ درس و اسوه آن شهیدی می شود که خون او بجوشد و در تاریخ سرازیر بشود.