حق پدر بر فرزند وفرزند برپدر

حق پدر بر فرزند وفرزند برپدر

سیب موز: حق پدر بر فرزند وفرزند برپدر

سیب موز: پیامبر اعظم(صلی‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم ) درباره تربیت فرزند و حق پدر و فرزند بر یکدیگر فرموده اند: