چقدر محبّت خدا در دل ما وجود دارد؟

چقدر محبّت خدا در دل ما وجود دارد؟

سیب موز: چقدر محبّت خدا در دل ما وجود دارد؟

سیب موز:

ملاک نزدیک شدن و تقرّب به امام معصوم (علیه السلام)، نزدیکی و قرب مکانی نیست، بلکه هر کس که با امام سنخیّت بیشتری داشته باشد، به امام نزدیک تر است. هر کس که از امام بیشتر اطاعت می کند و هر کس که عمل و صفاتش به امام شبیه تر است، با امام سنخیّت بیشتری داشته و به او نزدیک تر است.