قدر و بهای دل به چیز سنجیده می شود؟

قدر و بهای دل به چیز سنجیده می شود؟

سیب موز: قدر و بهای دل به چیز سنجیده می شود؟

سیب موز: آیا حضرت مهدی (ارواحنافداه) بالای سر هر مدعی مسلمانی، در هنگام مرگشان حاضر می شود؟ مگر نه این که امیرمؤمنان (علیه السلام) از دست برخی صحابی خود اندوهگین بود؟ مگر نه این که در نماز جمعه و در پیش چشم مردم، گاه از شدّت بی وفایی اطرافیان، سیلی به صورت خود می زد؟