اگردوست داری…

اگردوست داری…

سیب موز: اگردوست داری…

سیب موز: اگردوست داری خانمت و دیگر مردم شما را دوست داشته باشند!!! دوستشان داشته باش! اگردوست داری همسرت و این و آن، آبرویت را حفظ کنند!!! آبرویشان را حفظ کن!